Forventninger til trægulve

Vores oplevelse af et produkt er i meget høj grad styret af de forventiniger vi har til det.

Gulvbranchen har udarbejdet en folder der adresserer de forventninger du som forbruger med rette kan have til et trægulv, klik her for at læse forventningsfolderen.

 

1.7.7.1  Udfaldskrav

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Vurdering af trægulve skal ske ved afleveringen f.eks. i forbindelse med en afleveringsforretning. Udgangspunktet for vurderingen er de i entrepriseaftalen beskrevne krav. Såfremt intet specifikt er aftalt kan en vurdering tage afset i nedenetående gengse udfaldskrav.

I forbindelse med vurderingen forudsættes det at gulvet er lagt under følgende konditioner:

 • Rumtemteratur mellem 18 og 23 oC
 • Luftfugtighed mellem 30 og 65 % RF
 • Træfugt på 8±2 %
 • At gulvene er aklimatiseret før lægning
 • At eventuel gulvvarme har været slukket under lægningen
 • At undergulvet overholder leverandørens krav til plahed                                  (normalt ±2 mm på 2 m rethold)
 • At undergulvet overholder leverandørens krav til maksimalt fugtindhold     (normalt max 65 %RF)

Ovenstående bør som minimum være dokumenteret af entreprenøren i den udførte kavlitetssikring.

I forbindelse med vurderingen af udfaldskravene skal følgende konditioner være opfyldt:

 • At bygningen er lukket
 • Rumtemteratur mellem 18 og 23 oC
 • Luftfugtighed mellem 30 og 65 % RF
 • Træfugt på 8±2 %
 • At der er ligevægt mellem træets fugtindhold og luftens fugtindhold

Retningslinjer for visuel vurdering.

Vurdering af en gulvoverflade for eventuelle fejl og mangler skal foregå ved almindeligt dagslys og ved almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulv) og i medlys.

Forhold, der skal anvises og ikke er synlige under før nævntebetingelser, regnes ikke for en fejl. Ligesom forhold, der kunfremstår ved specielle lysforhold, eller kun kan observeres frabestemte steder i lokalet, ikke betragtes som fejl. Lokalets brugog indretning (møblering og lyssætning) tages med i vurderingen.

Kan almindeligt dagslys ikke etableres eller er dette ikke tilstede ved lokalets almindelige brug, må gulvet vurderes ved kunstlys. Det anbefales derfor at bruge lamper, der er monteret med rør eller pærer der afgiver et lys med ca. 6500 Kelvin og ca. 1100-2000 Lux på emnet, intet lys må placeresmed direkte lys på emnet  Halogenbelysning må ikke bruges. Halogenbelysning lyser retningsbestemt, og giver et fejlagtigt billede, da lyset varierer meget fra centrum og ud i lyskeglen.

Udfaldskrav:

1. Er træet den aftalte sortering, udseende og farve? Der bør foreligge en retvisende gulvprøve. NB Alle trægulve påvirkes af dagslys, denne effekt bør medtages i vurderingen
2. Er plahedskrav overholdt? Planhedskrav til den færdige gulvflade ± 2mm målt med et 2 meter rethold, se også www.gulvfakta.dk for mere detaljerede avisninger.
3. Er gulvet vandret? Med mindre andet er aftalt må gulvet maksimalt hælde med 10 mm over en strækning på 6 meter. Kravet er gældende for trækonstruktioner nedtørret til under 12 %.
4. Ligger gulvet i den foreskrevne kotehøjde? Afvigelser på kotehøjde måles ved rummets yderbegrænsninger og indgangsdøre. Gengs tolerance ± 3 mm.
5. Er gulvet med udført med aftalte niveau-forskelle?

Niveau forskelle i samlingen mellem to trægulve lagt på strøer med samme læggeretning (f.eks. i en døråbning) må accepteres med en tolerance på  ± 2 mm, med mindre andet er aftalt. NB ved forskellige træsorter og / eller overgang til andre materialer (f.eks klinker) må større tolerancer. Ligesom større afvigelser kan forekomme p.g.a. svind og sætninger i underlaget.
Tolerancer kan med fordele udlignes med en overgangsskinne.

6. Har gulvet den aftalte stivhed? Krav til styrke og stivhed bør fremgå af projektmaterialet. For gulve lagt på strøer uden brug af lydbrikker må nedbøjning på 2 mm ved en belastning på 75 N accepteres. Er der anvendt lydbrikker må yderligere nedbøjning accepteres. Nedbøjningen vil afhænge af materialet.
7. Er skridsikkerhed som foreskrevet? Krav til skridhæmmende overflader skal indgå i aftale grundlaget.
8. Er fuge mønsteret mellem stave / brædder ensartet? Hvor intet andet er aftalt forstås ved ensartede fuger:
 • At fugerne ikke afviger mere end ± 40% fra gennemsnittet af fugebredden
 • At fuger på op til 0,6% af bredden altid må accepteres
 • At enkelte fuger er helt tætte
NB fugebredden vil afhænge af årstiden og deisse variationer skal medtages i vurderingen.  
9. Fremstår overfladen ensartet  og jævn?

Overlfadebehandlingen fremstå med ensartet glans og uden skjolder eller misfarvninger, ligesom at rifter, mærker eller kanter og løse stave ikke må forekomme.

Hvor intet andet er aftalt, accepteres tværktrumning (vaskebrædt) svarende til 0,3% af bræddebredden for masssive gulve og 0,15% for lamelparket.

10. Knirker gulvet?

Repeterbare lyde bør ikke forekomme ved færsel på nylagte gulve. Spændingslyde kan forekomme, hvis hulvet ikke har været belastet i en periode.

11. Er gulvet tilskåret korrekt til kant afgrænsninger? Vurderes i forhold til god håndværksmæssig udførsel.
12.

Er der huleområder ud over det forventelige?

NB kun limede gulve

Alle limede gulve vil have områder med "hul lyd" i mindre omfang. Ved mindre omfang forstås op til 10 % af gulvarealet. Eventuelle "hule" områder skal dog være jævnt fordelt. Det understregs dog, at der ikke må forefindes stave/enheder, der decideret ligger løse.