Vådrumsfakta

Vådrumsfakta er en brancheanvisning om pvc-beklædning i vådrum (badeværelser), for medlemmer af Gulvbranchens Vådrumskontrol.

2.5.0.1  Introduktion

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Gulvbranchens Vådrumskontrol - efterfølgende benævnt GVK - er en kontrolordning oprettet af leverandører af pvc-banevarer og entreprenører, der anvender denne materialetype som beklædning i vådrum. Kontrolordningen blev etableret i 1979.

Vådrum


Definitioner
Ved vådrum forstås rum påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed. Vådrum hører til de mest kritiske rum, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den fugtbelastning, der ofte forekommer i længere perioder. Desuden kan eventuelle utætheder resultere i alvorlige følgeskader på omgivende konstruktioner.

Der skelnes mellem vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg, fx baderum og storkøkkener, og vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet, fx WC-rum, bryggers og laboratorium. Som baderum regnes alle rum med bruser eller badekar. I WC-rum, bryggers, laboratorierum mv. uden vandpåvirkning (eller stor fugtpåvirkning) af væggene regnes disse ikke som vådrumsvægge.

Vådrumstype  Vandpåvirkning af 
Gulv Vægge
Badeværelser Ja Ja
WC-rum med gulvafløb Ja Normalt ikke
Bryggers, vaskerum etc. med gulvafløb Ja Normalt ikke
Produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien mv. Ja Ja

 

WC-rum uden gulvafløb regnes ikke som vådrum, men af hygiejniske grunde bør gulve i sådanne rum alligevel udføres som vådrumsgulve.

Lovkrav mv.

Bygningsreglementerne
Vådrum skal udføres efter bygningsreglementet BR08, afsnit 4.6 stk. 5, hvor kravene er formuleret på følgende måde:

Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav:
1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte.
3) Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet.
4) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
5) I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 
6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Udover denne egentlige tekst er der i bygningsreglementet en vejledningstekst til afsnit 4.6 stk. 5, som er formuleret på følgende måde:

Bemærk at wc-rum uden gulvafløb ikke betragtes som vådrum.
Områderne i og omkring bruseniche og badekar må forventes udsat for jævnlig vandpåvirkning.
I By- og Byg-anvisning 200 beskrives, hvorledes gulve og vægge i vådrum kan udføres, samt eksempler på planlægning, projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger.

I SBi-anvisning 216 er desuden skrevet følgende uddybende anvisningstekst til afsnit 4.6 stk. 5:
Vådrum
Vådrum defineres i SBi-anvisning 200, 'Vådrum' (Brandt, 2001) som rum påvirket af vand, eller hvor der er høj relativ luftfugtighed. Vådrum direkte påvirket af vand skal altid have gulvafløb

Kravene til vådrum skal sikre:

  • at der ikke sker indtrængning af vand i fugtfølsomme konstruktioner
  • at vådrummet fungerer som tilsigtet; herunder at det kan bruges uden risiko for personskade.

Gulve og vægge i vådrum

For at hindre opfugtning skal gulve og vægge - inkl. samlinger, gennemføringer mv. - udføres vandtætte. Det kan fx ske ved at anvende materialer, som i sig selv er vandtætte, eller ved at anvende en vandtæt overfladebeklædning. Til skeletvægge og til gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes vandtætningssystemer eller -konstruktioner, der er MK-godkendte, fx vandtætte flise- eller malesystemer. Det skal sikres, at vand, der rammer væggen, ledes ud på gulvets overflade.

For at sikre mod vandskader i forbindelse med tilstopning af afløb skal vådrummets gulv udformes som et bassin, der kan indeholde en vis mængde vand, uden at det trænger ind i omgivende bygningsdele. Gulvet skal have fald mod afløb i de områder, hvor der forventes jævnlig vandpåvirkning. Normalt anvendes et fald på 1-2 %. Gulvet må ikke have bagfald eller lunker, og derfor bør gulvet også i resten af rummet udføres med fald, som eventuelt kan reduceres. Også gulvflader under indbyggede badekar skal have fald, og de skal udføres, så eventuelt indtrængende vand kan slippe ud og synliggøre vandindtrængningen.

Kravene er uddybet i SBi-anvisning 200, 'Vådrum' (Brandt, 2001), der også beskriver, hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres, så kravene opfyldes. Alternativt kan man vælge konstruktioner eller vandtætningssystemer, som har en særskilt godkendelse. Godkendelserne kan være i form af en MK-godkendelse eller en Europæisk Teknisk Godkendelse. MK-godkendelser udstedes af ETA-Danmark.

Installationer i vådrum

Vådrummets installationer skal udføres iht. DS 439 'Norm for vandinstallationer' (Dansk Standard, 2000b) og DS 432 'Norm for afløbsinstallationer' (Dansk Standard, 2000c). Der bør i videst mulig udstrækning anvendes VA-godkendte installationsgenstande, og for nogle installationsgenstande er der krav om, at der foreligger en VA-godkendelse. VA-godkendelser udstedes af ETA-Danmark.

Hvor det er muligt, bør rør føres i lukkede installationskanaler og -skakte med inspektionslemme, der er så store, at der kan ske aflæsning af målere og nødvendige udbedringer i kanalen eller skakten. Det er en fordel at anbringe inspektionslemme, så adgang sker fra tørre rum.

Vandinstallationerne planlægges, så rørstrækningerne bliver kortest mulige, og så eventuelle utætheder i rør eller samlinger meldes synligt. Vandinstallationer må ikke udføres med skjulte samlinger. Gulvafløb skal være beregnet til den pågældende gulvtype og skal anbringes let tilgængeligt, dvs. ikke skjult eller overdækket.

Bygningsreglementet og dermed kravene til vådrum gælder både ved nybyggeri og ved væsentlige ombygninger. Ved mindre ændringer, fx udskiftning af pvc-gulvbelægning i en bruseniche, er det ikke nødvendigt at overholde de nugældende krav. Det anbefales dog, at sikkerheden mod vandgennemtrængning forbedres, hvor det er muligt, bl.a. på grund af de ændrede badevaner, som har gjort påvirkningerne større end tidligere.

Under alle omstændigheder skal der udvises agtpågivenhed - også ved ændringer, som umiddelbart virker små - fx kan udskiftning af pvc med fliser ikke altid betragtes som en mindre ændring, idet flisebeklædning stiller større krav til stivheden af underlaget, som derfor eventuelt må udskiftes.

Kontrolordningen

Kontrolordningens formål er at medvirke til, at materialevalg og arbejdsudførelse foregår under betryggende kontrol og i overensstemmelse med bygningsreglementernes krav til gulve og vægge i vådrum.

Vådrumsfakta er blevet til i samarbejde med GVK-udvalget og kontrolordningens leverandør- og entreprenørmedlemmer. Ideen er at give råd og vejledning til kontrolordningens medlemmer om materialevalg og arbejdsudførelse.

Redigering af Vådrumsfakta er forestået af GVKs sekretariat i samarbejde med GVK-udvalget.

Indholdet i afsnittet PVC-beklædning i vådrum er uddrag af By og Byg Anvisning 200, indsat med tilladelse fra Statens Byggeforskningsinstitut.

 byogbyg.jpg

Figur 1. By og Byg Anvisning 200 - Vådrum

Målgruppe

Den primære målgruppe for Vådrumsfakta er kontrolordningens entreprenør- og leverandørmedlemmer. Derudover retter Vådrumsfakta sig til gulvbranchens kunder og samarbejdspartnere, fx arkitekter, ingeniører og personer, der forestår vedligehold og renovering af vandtætte beklædninger i vådrum.

Opbygning

Vådrumsfakta indeholder 3 afsnit.

I dette afsnit omtales kontrolordningens formål m.m. Desuden omtales målgrupper, brug og ophavsret.

2. afsnit omtaler de krav, kontrolordningen stiller til sine medlemmer, herunder krav om ansvar og uddannelse samt krav til pvc-belægninger og -beklædning- er, der må benyttes i vådrum, som skal opfylde byggelovgivningens krav.

3. afsnit indeholder som tidligere nævnt uddrag af By og Byg Anvisning 200 - Vådrum. Anvisning 200 knytter sig til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og til Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98). Anvisningens tekst er visse steder suppleret med erfaringer fra kontrolordningens mangeårige arbejde.

Kvalitetsmateriale i form af attester, skemaer mv. er tilgængeligt på Gulvbranchens hjemmeside.

Brug

Vådrumsfakta indeholder en række løsningsforslag, som kan benyttes i forbindelse med pvc-beklædning på gulv og vægge i vådrum. Det skal understreges, at det ved udbud af pvc-arbejder i vådrum er nødvendigt at foretage konkrete valg imellem disse løsninger. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til Vådrumsfakta.

Ophavsret

Ophavsretten til Vådrumsfakta tilhører Gulvbranchens Vådrumskontrol. Gengivelse af tekstudsnit og illustrationer kan ske med kildeangivelse.

2.5.0.2  Medlemmer - entreprenører

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Virksomheden

GVKs entreprenørmedlemmer er virksomheder, der udfører gulv- og vægbeklædning med pvc i vådrum. Enhver momsregistreret virksomhed, som opfylder GVKs betingelser for udførelse af vådrum med pvc, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som entreprenørmedlem i GVK-ordningen.

Mindst én ledende medarbejder i virksomheden skal have gennemført og bestået et introduktionskursus for vådrumsansvarlige. Denne medarbejder er ansvarlig for, at kontrolordningens krav til virksomheden er opfyldt, og medarbejderen bliver derfor benævnt vådrumsansvarlig.

Materialer

Pvc-beklædning i vådrum skal udføres med banevarer, som har dokumentation for at besidde bestemte egenskaber, fx tykkelse af svejsbart lag, vandtæthed m.m. Kravene til pvc-banevarer til brug i vådrum fremgår af tabel 1 og desuden af By og Byg Anvisning 200.

Svejsecertifikat

Pvc-beklædning i badeværelser skal udføres af håndværkere med svejsecertifikat. Svejsecertifikatet viser, at håndværkeren har gennemgået et kursus og bestået en prøve i udførelse af vådrum med pvc-belægning.

Et svejsecertifikat er personligt og forsynet med foto og identifikationsnummer. Det er Træfagenes Byggeuddannelse, der står for udstedelse og registrering af svejsecertifikater.

Svejsecertifikatet er gyldigt i 3 år, hvorefter det skal fornys.

Kvalitetskontrol

Håndværkeren skal udføre egenkontrol af arbejdet under udførelsen. Ved arbejdets færdiggørelse skal der udføres slutkontrol i henhold til Vådrumsattesten, en særlig blanket, som bl.a. oplyser om arbejdsstedets beliggenhed, bygherrens eller kundens navn, pvc-belægningens navn og underlagstypen, den er anvendt på. I slutkontrollen indgår bl.a. tæthedsprøvning af svejsningerne.

Slutkontrollen skal underskrives af den, der har udført arbejdet, og påføres svejsecertifikatnummer.

Anmeldelse

Alle pvc-arbejder i vådrum skal anmeldes til GVK. Anmeldelse foretages af virksomheden på en Vådrumsattest.

 

Figur 2. Vådrumsattest. Kravet om anmeldelse til GVK gælder uanset om pvc-belægningen benyttes på organisk eller uorganisk underlag. Vådrumsattesten skal underskrives af den vådrumsansvarlige i virksomheden.

Rutine

Det kræver rutine at udføre pvc-arbejder i vådrum, derfor skal medlemmer af kontrolordningen mindst lave 10 vådrum inden for et kalenderår. Sker det ikke, ophører medlemskabet normalt ved årets udgang. GVK-udvalget kan dog på anmodning fra medlemsvirksomheden dispensere fra kravet om 10 vådrum inden for et kalenderår.

Efteruddannelse

Vådrumsansvarlige skal holde sig ajour med anvisninger og regler for udførelse af pvc-beklædning på gulve og vægge i vådrum. Derfor skal de løbende - og mindst hvert 6. år - deltage i et efteruddannelseskursus. GVK udbyder efteruddannelse efter behov, men der afholdes normalt et kursus om året.

I brochurer, annoncer og lign. formuleres medlemskab af GVK - således:

Tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol 
GVK-logo
Det indregistrerede mærke (logo) kan benyttes 

 

2.5.0.3  Medlemmer - leverandører

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

GVKs leverandørmedlemmer fremstiller eller forhandler pvc-banevarer til brug i vådrum. Enhver virksomhed, der forhandler pvc-banevarer og har dokumentation for at opfylde kvalitetskravene i BY og Byg Anvisning 200, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som leverandørmedlem af GVK-ordningen. Prøvning og dokumentation skal være udført på et uvildigt og anerkendt institut.

Materialet pvc og dets egenskaber

Pvc, der er en forkortelse for Poly Vinyl Chlorid, er et kunststof med en række gode egenskaber, der bl.a. gør det velegnet til gulvbelægning og vægbeklædning. I daglig tale betegnes det ofte vinyl.

For at opnå de ønskede egenskaber tilsættes der forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx stabilisatorer, blødgørere, farvestoffer og eventuelt fyldstoffer. Pvc-belægninger er ofte forsynet med en rengøringsvenlig og slidstærk overfladebeskyttelse i form af polyuretan eller tilsvarende. Pvc har desuden god modstandsevne mod vand og de fleste sure og alkaliske materialer.

Pvc-banevarer er velegnede til brug i vådrum, fordi de kan samles vandtæt ved svejsning, hvorved der opnås en overfladebeklædning, som er vandtæt i hele sin udstrækning. Desuden har den færdige pvc-belægning en glat, lukket overflade, som gør rengøring nem. I badeværelser kan overfladen hurtigt tørres af med en skraber af den type, der anvendes til vinduespudsning, så aflejring af kalkpletter undgås. Da pvc endvidere er resistent overfor en lang række kemikalier, kan der anvendes mange forskellige midler til rengøring. Den glatte overflade betyder også, at den er hygiejnisk, idet der ikke er fuger, som kan samle snavs og bakterier.

Langvarig påvirkning af olie, asfalt, gummi mv. kan medføre, at farvestoffer kan vandre ind i pvc'en og medføre misfarvning. Pvc tåler ikke cigaretgløder og visse organiske opløsningsmidler.

Pvc-belægninger til brug i vådrum skal være banevarer af en af følgende typer:

Homogene vinylbelægninger
Homogen vinyl består af et eller flere kompakte lag med ensartet materialesammensætning og farve. Eventuelt mønster går igennem hele belægningen.

Heterogen vinyl
Heterogen vinyl består af et slidlag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensætning og mønster. Belægningen kan indeholde en armering.

Begge typer skal opfylde kvalitetskravene i tabel 1 og må af hensyn til svejsbarheden højst indeholde 50% fyldstof i hvert lag.

Egenskaber

Pvc, som opfylder den europæiske standard DS/EN649, skal overholde specifikke krav til:

  • Længde, bredde, rethed og fladevægt
  • Dimensionsstabilitet og formstabilitet efter varmeeksponering
  • Tykkelse, fleksibilitet og modstandsevne mod indtrykningsmærker
  • Farveægthed mod kunstigt lys

Udover de egenskaber, der indgår i klassifikationen, stilles der til brug som vandtæt beklædning i vådrum en række kvalitetskrav, som fremgår af nedenstående tabel.

Egenskab Prøvningsmetode Værdi
Tykkelse af svejsbart lag DS/EN 428

≥ 2,0 mm til gulv
≥ 1,5 mm til væg

Vandtæthed DS/EN 13553 Tæt
Fugtstabilitet DS 1097.3 Dinensionsændring < 0,3 %
Varmestabilitet DS/EN 434 Dimensionsændring < 0,3 %
Mærker ved punktbelastning DS 1097.5 Dybde af mærker ≤ 0,8 mm
Trækstyrke af svejsefuge DS/EN 684 ≥ 8,0 N/mm
Brødtøjning af svejsefuge DS/EN 684 (supplement) > 15 %


Tabel 1.
Kvalitetskrav til pvc-banevarer, der anvendes som gulvbelægning eller vægbeklædning i vådrum. (Tabel 7 i By og Byg Anvisning 200)

Leverandøren skal oplyse de tekniske egenskaber og skal kunne dokumentere, at pvc-banevarerne ved en prøvning har opfyldt ovennævnte krav. For materialer, der er optaget på GVKs materialeliste, foreligger der dokumentation for, at materialerne er prøvet, og at kvalitetskravene er opfyldt.

Beklædningerne må intet steds være tyndere end 2 mm på gulve og 1,5 mm på vægge. De skal af hensyn til klæbning have plan bagside.

Leverandøren skal desuden kunne anvise hvilke materialer, der kan anvendes sammen med pvc-beklædningen, fx primere, klæbestoffer og svejsetråd.

Pvc-beklædninger med dokumentation for at opfylde kvalitetskravene optages på en materialeliste, som udgives af GVK.

Materialelisten kan rekvireres på sekretariatet, tlf. 72 16 00 00.

I Gulvfakta er pvc-banevarer, der opfylder kvalitetskravene, mærket med symbolet

vådrumsgodkendt 50px
Godkendt til vådrum
Gulvfakta udgives af Gulvbranchen

 

Produktændringer

Hvis en godkendt pvc-banevare eller svejsetråds sammensætning ændres, skal der foretages genprøvning, og leverandøren skal fremsende fornyet dokumentation til GVK.

Løbende kvalitetskontrol

Hvis GVK godkendelse af pvc-banevarer, opført på GVKs materialeliste, ønskes opretholdt, skal beklædningen hvert år genprøves for en eller flere af de krævede egenskaber.

GVK-udvalget beslutter, hvilke egenskaber årets genprøvning skal omfatte. Kombinationer fremgår af tabel 2.

Egenskab Prøvningsmetode
Tykkelse af svejsbart lag DS/EN 428
Vandtæthed DS/EN 13553
Fugtstabilitet DS 1097.3
Varmestabilitet DS/EN 434
Trækstyrke af svejsefuge DS/EN 684
Brudtøjning af svejsefuge DS/EN 684

 

Tabel 2. Kombinationer for genprøvning af godkendte pvc- banevarer. De udvalgte egenskaber vil inden for en 4-års periode være genprøvet.

Supplerende egenskaber

Ved valg af gulvbelægning til vådrum kan der være behov for at stille supplerende krav, fx til gangsikkerhed og varmebestandighed.

Gangsikkerhed

Der findes ingen prøvningsmetode, som tager hensyn til alle de faktorer, der kan have indflydelse på gangsikkerheden.

En væsentlig faktor er dog friktionskoefficienten. Udover friktionskoefficienten afhænger gangsikkerheden især af gulvets renhed, hårdhed, overfladestruktur og overfladebehandling.

Pvc-belægninger fås i forskellige varianter, som hver især findes i mange farver og mønstre.

Nogle vinylbelægninger fås med forøget skridmodstandsevne, som frembringes af kvartskorn, aluminiumskorn eller lignende, der kan ligge i overfladen eller i hele belægningens tykkelse. Vinyl med forøget skridmodstandsevne klassificeres i henhold til DS/EN 13845 og bliver i Gulvfakta benævnt henholdsvis ESf for fodtøjstest og ESb for barfodstest.

Ønsket om - eller kravet til - gangsikre gulve i badeværelser i private boliger og institutioner, kan opfyldes ved at vælge en gulvbelægning med kvarts- eller aluminiumskorn, eller en gulvbelægning med en skridsikker prægning i overfladen.

GVKs materialeliste indeholder flere pvc-belægninger, der giver en god gangsikkerhed.

I Gulvfakta benyttes symbolerne
skridsikkerhed no2 50px
Skridsikkerhed
skridmodstandseven-es-50px
Skridmodstandsevne

 

Varmebestandighed

Normalt føles gulve med pvc-belægning lune og behagelige at opholde sig på - også med bare fødder.

Er der alligevel ønske om varme i gulvet, bør leverandøren tages med på råd om anbefalet overfladetemperatur.

I Gulvfakta benyttes symbolet
gulvvarme uden ramme 50px
Egnet i forbindelse med gulvvarme

 

 

I brochurer, annoncer og lignende formuleres medlemskab af GVK - såleder:
Tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol 
GVK-logo
Det indregistrerede mærke (logo) kan benyttes