GVK

4.1.0.1  Formål

04.04.2016| Tilbage til top | Print Afsnit

Kontrolordningens formål er at medvirke til, at materialevalg og arbejdsudførelse foregår under betryggende kontrol og i overensstemmelse med bygningsreglementernes krav til gulve og vægge i vådrum.Kontrolordningen blev etableret i 1979.

GVK har forfattet Vådrumsfakta, der beskriver, hvorledes vådrum med PVC-beklædning skal udføres.

4.1.0.2  Vådrumsfakta

04.04.2016| Tilbage til top | Print Afsnit

Vådrumsfakta er blevet til i samarbejde med GVK-udvalget og kontrolordningens leverandør- og entreprenørmedlemmer. Ideen er at give råd og vejledning til kontrolordningens medlemmer om materialevalg og arbejdsudførelse.

Redigering af Vådrumsfakta er forestået af GVKs sekretariat i samarbejde med GVK-udvalget.

Vådrumsfakta indeholder uddrag af SBi Anvisning 252, indsat med tilladelse fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Sbi 252 - forside

Figur 1. SBi Anvisning 252 - Vådrum

Målgruppe
Den primære målgruppe for Vådrumsfakta er kontrolordningens entreprenør- og leverandørmedlemmer. Derudover retter Vådrumsfakta sig til gulvbranchens kunder og samarbejdspartnere, fx arkitekter, ingeniører og personer, der forestår vedligehold og renovering af vandtætte beklædninger i vådrum.

Brug
Vådrumsfakta indeholder en række løsningsforslag, som kan benyttes i forbindelse med pvc-beklædning på gulv og vægge i vådrum. Det skal understreges, at det ved udbud af pvc-arbejder i vådrum er nødvendigt at foretage konkrete valg imellem disse løsninger. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til Vådrumsfakta.

Ophavsret
Ophavsretten til Vådrumsfakta tilhører Gulvbranchens Vådrumskontrol. Gengivelse af tekstudsnit og illustrationer kan ske med kildeangivelse.

 

 

4.1.0.3  Medlemmer

04.04.2016| Tilbage til top | Print Afsnit

Entreprenører

GVKs entreprenørmedlemmer er virksomheder, der udfører gulv- og vægbeklædning med pvc i vådrum. Enhver momsregistreret virksomhed, som opfylder GVKs betingelser for udførelse af vådrum med pvc, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som entreprenørmedlem i GVK-ordningen.


Vådrumsansvarlige
Mindst én ledende medarbejder i virksomheden skal have gennemført og bestået et introduktionskursus for vådrumsansvarlige. Denne medarbejder er ansvarlig for, at kontrolordningens krav til virksomheden er opfyldt, og medarbejderen bliver derfor benævnt vådrumsansvarlig.


Efteruddannelse
Medlemsvirksomhedernes vådrumsansvarlige skal holde sig ajour med anvisninger og regler for udførelse af pvc-beklædning på gulve og vægge i vådrum. Derfor skal de løbende - og mindst hvert 5. år - deltage i et efteruddannelseskursus. GVK udbyder efteruddannelse efter behov, men der afholdes normalt et kursus om året.


Svejsecertifikat
Pvc-beklædning i badeværelser skal udføres af håndværkere med svejsecertifikat. Svejsecertifikatet viser, at håndværkeren har gennemgået et kursus og bestået en prøve i udførelse af vådrum med pvc-belægning.
Et svejsecertifikat er personligt og forsynet med foto og identifikationsnummer. Det er Træfagenes Byggeuddannelse, der står for udstedelse og registrering af svejsecertifikater. Svejsecertifikatet er gyldigt i 3 år, hvorefter det skal fornyes.


Rutine
Det kræver rutine at udføre pvc-arbejder i vådrum, derfor skal medlemmer af kontrolordningen mindst lave 10 vådrum inden for et kalenderår. Sker det ikke, ophører medlemskabet normalt ved årets udgang. GVK-udvalget kan dog på anmodning fra medlemsvirksomheden dispensere fra kravet om 10 vådrum inden for et kalenderår.

Kvalitetskontrol
Håndværkeren skal udføre egenkontrol af arbejdet under udførelsen. Ved arbejdets færdiggørelse skal der udføres slutkontrol i henhold til Vådrumsattesten, en særlig blanket, som bl.a. oplyser om arbejdsstedets beliggenhed, bygherrens eller kundens navn, pvc-belægningens navn. I slutkontrollen indgår bl.a. tæthedsprøvning af svejsningerne.


Af Vådrumsattesten fremgår, hvem der har udført slutkontrollen og svejsecertifikatnummer på den, der har udført vådrummet.


Anmeldelse
Alle pvc-arbejder i vådrum skal anmeldes til GVK. Anmeldelse foretages af virksomheden på en Vådrumsattest.

 

Vaadrumsattest

Figur 2. Vådrumsattest

.I brochurer, annoncer og lign. formuleres medlemskab af GVK - således:

Tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol 
GVK-logo
Det indregistrerede mærke (logo) kan benyttes 

 

Leverandører
GVKs leverandørmedlemmer fremstiller eller forhandler pvc-banevarer til brug i vådrum. Enhver virksomhed, der forhandler pvc-banevarer, og har dokumentation for at deres produkter opfylder kvalitetskravene i SBi Anvisning 252, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som leverandørmedlem af GVK-ordningen. Prøvning og dokumentation skal være udført på et uvildigt og anerkendt institut.
Du kan læse mere om materialeegenskaber i afsnittet omkring materialer

 

4.1.0.4  Materialer

04.04.2016| Tilbage til top | Print Afsnit

Materialet pvc og dets egenskaber

Pvc, der er en forkortelse for Poly Vinyl Chlorid, er et kunststof med en række gode egenskaber, der bl.a. gør det velegnet til gulvbelægning og vægbeklædning. I daglig tale betegnes det ofte vinyl.

Et PVC-produkt må anvendes som gulvbelægning og vægbeklædning i vådrum, såfremt det er godkendt af GVK. 

For at en PVC kan opnå en GVK-godkendelse skal den opfylde en række betingelser.  Produktet skal være en banevarer, som har dokumentation for at besidde bestemte egenskaber, fx tykkelse af svejsbart lag, vandtæthed m.m. Kravene til pvc-banevarer til brug i vådrum fremgår af tabel 1 og desuden af SBi Anvisning 252.

For at opnå de ønskede egenskaber tilsættes der forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx stabilisatorer, blødgørere, farvestoffer og eventuelt fyldstoffer. PVC-belægninger er ofte forsynet med en rengøringsvenlig og slidstærk overfladebeskyttelse i form af polyuretan eller tilsvarende. PVC har desuden god modstandsevne mod vand og de fleste sure og alkaliske materialer.

PVC-banevarer er velegnede til brug i vådrum, fordi de kan samles vandtæt ved svejsning, hvorved der opnås en overfladebeklædning, som er vandtæt i hele sin udstrækning. Desuden har den færdige pvc-belægning en glat, lukket overflade, som gør rengøring nem. I badeværelser kan overfladen hurtigt tørres af med en skraber af den type, der anvendes til vinduespudsning, så aflejring af kalkpletter undgås. Da pvc endvidere er resistent overfor en lang række kemikalier, kan der anvendes mange forskellige midler til rengøring. Den glatte overflade betyder også, at den er hygiejnisk, idet der ikke er fuger, som kan samle snavs og bakterier.

Langvarig påvirkning af olie, asfalt, gummi mv. kan medføre, at farvestoffer kan vandre ind i pvc'en og medføre misfarvning. Pvc tåler ikke cigaretgløder og visse organiske opløsningsmidler.

Pvc-belægninger til brug i vådrum skal være banevarer af en af følgende typer:

Homogene vinylbelægninger
Homogen vinyl består af et eller flere kompakte lag med ensartet materialesammensætning og farve. Eventuelt mønster går igennem hele belægningen.

Heterogen vinyl
Heterogen vinyl består af et slidlag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensætning og mønster. Belægningen kan indeholde en armering.
Begge typer skal opfylde kvalitetskravene i tabel 1 og må af hensyn til svejsbarheden højst indeholde 50% fyldstof i hvert lag.

Egenskaber
Pvc, som opfylder den europæiske standard DS/ENISO 1058, skal overholde specifikke krav til:

  • Længde, bredde, rethed og fladevægt
  • Dimensionsstabilitet og formstabilitet efter varmeeksponering
  • Tykkelse, fleksibilitet og modstandsevne mod indtrykningsmærker
  • Farveægthed mod kunstigt lys

Udover de egenskaber, der indgår i klassifikationen, stilles der til brug som vandtæt beklædning i vådrum en række kvalitetskrav, som fremgår af nedenstående tabel.

GVK krav til PVC

Tabel 1. Kvalitetskrav til PVC-banevarer, der anvendes som gulvbelægning eller vægbeklædning i vådrum. (Tabel 10 i SBi Anvisning 252)


Leverandøren skal oplyse de tekniske egenskaber og skal kunne dokumentere, at pvc-banevarerne ved en prøvning har opfyldt ovennævnte krav. For materialer, der er optaget på GVKs materialeliste, foreligger der dokumentation for, at materialerne er prøvet, og at kvalitetskravene er opfyldt.

Beklædningerne må intet steds være tyndere end 2 mm på gulve og 1,5 mm på vægge. De skal af hensyn til klæbning have plan bagside.

Leverandøren skal desuden kunne anvise hvilke materialer, der kan anvendes sammen med pvc-beklædningen, fx primere, klæbestoffer og svejsetråd.
Pvc-beklædninger med dokumentation for at opfylde kvalitetskravene optages på en materialeliste, som udgives af GVK.

Materialelisten kan downloades ved at benytte følgende link. http://gvk.gulvbranchen.dk/A02

GVKs godkendelsesprocedure for PVC-banevare til vådrum kan downloades ved at benytte følgende link:
http://www.gulvbranchen.dk/fagteknisk+materiale/download/gvk

 

Pvc-banevarer, der opfylder kvalitetskravene, kan mærkes med symbolet
11435009
Godkendt til vådrum

Supplerende egenskaber
Ved valg af gulvbelægning til vådrum kan der være behov for at stille supplerende krav, fx til gangsikkerhed og varmebestandighed.

Gangsikkerhed
Der findes ingen prøvningsmetode, som tager hensyn til alle de faktorer, der kan have indflydelse på gangsikkerheden.
En væsentlig faktor er dog friktionskoefficienten. Udover friktionskoefficienten afhænger gangsikkerheden især af gulvets renhed, hårdhed, overfladestruktur og overfladebehandling.
Pvc-belægninger fås i forskellige varianter, som hver især findes i mange farver og mønstre.
Nogle vinylbelægninger fås med forøget skridmodstandsevne, som frembringes af kvartskorn, aluminiumskorn eller lignende, der kan ligge i overfladen eller i hele belægningens tykkelse. Vinyl med forøget skridmodstandsevne klassificeres i henhold til DS/EN 13845 og bliver i Gulvfakta benævnt henholdsvis ESf for fodtøjstest og ESb for barfodstest.
Ønsket om - eller kravet til - gangsikre gulve i badeværelser i private boliger og institutioner, kan opfyldes ved at vælge en gulvbelægning med forøget skridmodstansevne.
GVKs materialeliste indeholder flere pvc-belægninger, der giver en god gangsikkerhed.

Gulvfakta benytter symbolerne
11435008
Skridsikkerhed

12-skridmodstandsevne-ES

Skridmodstandsevne


Ønsker du at vide mere om skridhæmmende gulvoverflader, kan du læse mere om her:

Varmebestandighed
Normalt føles gulve med pvc-belægning lune og behagelige at opholde sig på - også med bare fødder.

Er der alligevel ønske om varme i gulvet, bør leverandøren tages med på råd om anbefalet overfladetemperatur.

I Gulvfakta benyttes symbolet

11435011

Egnet i forbindelse med gulvvarme

I brochurer, annoncer og lignende formuleres medlemskab af GVK - således:
Tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol

GVK-logo

Det indregistrerede mærke (logo) kan benyttes

4.1.0.5  Litteratur

01.10.2018| Tilbage til top | Print Afsnit

Vådrum.
SBi anvisning 252, Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut, 2015.

Konstruktioner i småhuse.
Styrke, fugt, isolering, brand. SBI-anvisning 189. J. Munch-Andersen m.fl., Statens Byggeforskningsinstitut, 1998.

Træplader.
TRÆ 60. Træinformation 2012.

Træ i vådrum
TRÆ 72. Træinformation 2016.

BYG-ERFA blade:
Indbygning af små baderum i ældre etagelejligheder, BYG-ERFA 95 02 23.

Svejsefuger i vådrums pvc -beklædninger og belægninger, BYG-ERFA 96 06 25.

Gennemføring af rør i vådrumsgulve og vægge, BYG-ERFA 01 09 28.

Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser, BYG-ERFA 02 09 26.

Fugtskader i pladebeklædte skeletvægge omkring vådrum, BYG-ERFA 92 02 19.

At-vejledning A.1.11.
Arbejdsrum på faste arbejdssteder, pkt. 5. Gulve. Arbejdstilsynet juni 2007.Relaterede link

Egenskaber for GVK