GVK

4.1.0.1  Formål

06.05.2019| Tilbage til top | Print Afsnit

Kontrolordningens formål er at medvirke til, at materialevalg og arbejdsudførelse foregår under betryggende kontrol og i overensstemmelse med bygningsreglementernes krav til gulve og vægge i vådrum.

Kontrolordningen blev etableret i 1979.

GVK har forfattet Vådrumsfakta, der beskriver, hvorledes vådrum med vinyl og andre GVK-godkendte produkter skal udføres.

4.1.0.2  Vådrumsfakta

06.05.2019| Tilbage til top | Print Afsnit

Vådrumsfakta er blevet til i samarbejde med GVK-udvalget og kontrolordningens leverandør- og entreprenørmedlemmer. Ideen er at give råd og vejledning til kontrolordningens medlemmer om materialevalg og arbejdsudførelse.

Redigering af Vådrumsfakta er forestået af GVKs sekretariat i samarbejde med GVK-udvalget.

Vådrumsfakta indeholder uddrag af SBi Anvisning 252, indsat med tilladelse fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Sbi 252 - forside

Figur 1. SBi Anvisning 252 - Vådrum

Målgruppe
Den primære målgruppe for Vådrumsfakta er kontrolordningens entreprenør- og leverandørmedlemmer. Derudover retter Vådrumsfakta sig til gulvbranchens kunder og samarbejdspartnere, fx arkitekter, ingeniører og personer, der forestår vedligehold og renovering af vandtætte beklædninger i vådrum.

Brug
Vådrumsfakta indeholder en række løsningsforslag, som kan benyttes i forbindelse med vinylbeklædning på gulv og vægge i vådrum. Det skal understreges, at det ved udbud af vinyl-arbejder i vådrum er nødvendigt at foretage konkrete valg imellem disse løsninger. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til Vådrumsfakta.

Ophavsret
Ophavsretten til Vådrumsfakta tilhører Gulvbranchens Vådrumskontrol. Gengivelse af tekstudsnit og illustrationer kan ske med kildeangivelse.

4.1.0.3  Medlemmer

06.05.2019| Tilbage til top | Print Afsnit

Entreprenører

GVKs entreprenørmedlemmer er virksomheder, der udfører gulv- og vægbeklædning med vinyl og andre GVK-godkendte produkter i vådrum. Enhver momsregistreret virksomhed, som opfylder GVKs betingelser for udførelse af vådrum, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som entreprenørmedlem i GVK-ordningen.

Vådrumsansvarlige
Mindst én ledende medarbejder i virksomheden skal have gennemført og bestået et introduktionskursus for vådrumsansvarlige. Denne medarbejder er ansvarlig for, at kontrolordningens krav til virksomheden er opfyldt og medarbejderen bliver derfor benævnt vådrumsansvarlig.

Efteruddannelse
Medlemsvirksomhedernes vådrumsansvarlige skal holde sig ajour med anvisninger og regler for udførelse af gulve og vægge i vådrum. Derfor skal de løbende - og mindst hvert 5. år - deltage i et efteruddannelseskursus. GVK udbyder efteruddannelse efter behov, men der afholdes som udgangspunkt to kurser om året.

Svejsecertifikat
Vinylbeklædning i badeværelser skal udføres af håndværkere med svejsecertifikat. Svejsecertifikatet viser, at håndværkeren har gennemgået et kursus og bestået en prøve i udførelse af vådrum med vinylbelægning.
Et svejsecertifikat er personligt og forsynet med foto og identifikationsnummer. Det er Træfagenes Byggeuddannelse, der står for udstedelse og registrering af svejsecertifikater. Svejsecertifikatet er gyldigt i 3 år, hvorefter det skal fornyes.

Rutine
Det kræver rutine at udføre vinylarbejder i vådrum, derfor skal medlemmer af kontrolordningen mindst lave 12 vådrum indenfor to kalenderår. Sker det ikke, ophører medlemskabet normalt ved årets udgang. GVK-udvalget kan dog på anmodning fra medlemsvirksomheden dispensere fra kravet.

Kvalitetskontrol
Håndværkeren skal udføre egenkontrol af arbejdet under udførelsen. Ved arbejdets færdiggørelse skal der udføres slutkontrol i henhold til Vådrumsattesten, en særlig blanket, som bl.a. oplyser om arbejdsstedets beliggenhed, bygherrens eller kundens navn og vinylbelægningens navn. I slutkontrollen indgår bl.a. tæthedsprøvning af svejsningerne.

Af Vådrumsattesten fremgår, hvem der har udført slutkontrollen og svejsecertifikatnummer på den, der har udført vådrummet.

Anmeldelse
Alle vinylarbejder i vådrum skal anmeldes til GVK. Anmeldelse foretages af virksomheden på en Vådrumsattest.

 

Vaadrumsattest

Figur 2. Vådrumsattest

I brochurer, annoncer og lign. formuleres medlemskab af GVK - således:

Tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol 
GVK-logo
Det indregistrerede mærke (logo) kan benyttes 

 

Leverandører
GVKs leverandørmedlemmer fremstiller eller forhandler vinyl og/eller PVC-frie banevarer til brug i vådrum. Enhver virksomhed, der forhandler vinylbeklædninger og/eller andre GVK-godkendte produkter og har dokumentation for, at deres produkter opfylder kvalitetskravene i SBi Anvisning 252, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som leverandørmedlem af GVK-ordningen. Prøvning og dokumentation skal være udført på et uvildigt og anerkendt institut.

Du kan læse mere om materialeegenskaber i afsnittet omkring materialer.

4.1.0.4  Materialer

06.05.2019| Tilbage til top | Print Afsnit

Materialet PVC og dets egenskaber
PVC er en forkortelse for Poly Vinyl Chlorid og er et kunststof med en række gode egenskaber, der bl.a. gør det velegnet til gulvbelægning og vægbeklædning. I daglig tale betegnes det ofte vinyl.

En medlemsvirksomhed af GVK må kun anvende gulvbelægning og vægbeklædning i vådrum, såfremt det er godkendt af GVK. 

For at en vinyl kan opnå en GVK-godkendelse skal den opfylde en række betingelser.  Produktet skal være en banevarer, som har dokumentation for at besidde bestemte egenskaber, fx tykkelse af svejsbart lag, vandtæthed m.m. Kravene til vinyl og PVC-frie banevarer til brug i vådrum fremgår af tabel 1 og desuden af SBi Anvisning 252.

For at opnå de ønskede egenskaber tilsættes der forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx stabilisatorer, blødgørere, farvestoffer og eventuelt fyldstoffer. Vinylbelægninger er ofte forsynet med en rengøringsvenlig og slidstærk overfladebeskyttelse i form af polyuretan eller tilsvarende. Vinyl har desuden god modstandsevne mod vand og de fleste sure og alkaliske materialer.

Vinyl og PVC-frie banevarer er velegnede til brug i vådrum, fordi de kan samles vandtæt ved svejsning, hvorved der opnås en overfladebeklædning, som er vandtæt i hele sin udstrækning. Desuden har den færdige vinylbelægning en glat, lukket overflade, som gør rengøring nem. I badeværelser kan overfladen hurtigt tørres af med en skraber af den type, der anvendes til vinduespudsning, så aflejring af kalkpletter undgås. Da vinyl endvidere er resistent overfor en lang række kemikalier, kan der anvendes mange forskellige midler til rengøring. Den glatte overflade betyder også, at den er hygiejnisk, idet der ikke er fuger, som kan samle snavs og bakterier.

Langvarig påvirkning af olie, asfalt, gummi mv. kan medføre, at farvestoffer kan vandre ind i vinylen og medføre misfarvning. Vinyl tåler ikke cigaretgløder og visse organiske opløsningsmidler.

Vinylbelægninger til brug i vådrum skal være banevarer af en af følgende typer:

Homogene vinylbelægninger
Homogen vinyl består af et eller flere kompakte lag med ensartet materialesammensætning og farve. Eventuelt mønster går igennem hele belægningen.

Heterogen vinyl
Heterogen vinyl består af et slidlag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensætning og mønster. Belægningen kan indeholde en armering.
Begge typer skal opfylde kvalitetskravene i tabel 1 og må af hensyn til svejsbarheden højst indeholde 50 % fyldstof i hvert lag.

Egenskaber
Vinyl som opfylder den europæiske standard DS/EN 13553, skal overholde specifikke krav til:

 • Længde, bredde, rethed og fladevægt
 • Dimensionsstabilitet og formstabilitet efter varmeeksponering
 • Tykkelse, fleksibilitet og modstandsevne mod indtrykningsmærker
 • Farveægthed mod kunstigt lys

Udover de egenskaber, der indgår i klassifikationen, stilles der til brug som vandtæt beklædning i vådrum også en række andre kvalitetskrav.

Egenskab Prøvningsmetode Værdi
Trækstyrke af svejsefuge DS/EN 684:1996 ≥ 8,0 N/mm
Brudtøjning af svejsefuge DS/EN 684:1996 ≥ 15 %
Vandtæthed DS/EN 13553:2017 Annex A Vandtæt
Fugtstabilitet DS/EN 13553:2017 Dim. ændring ≤ 0,3 %
Varmestabilitet DS/EN ISO 23999:2018 Dim. ændring ≤ 0,3 %
Mærker ved punktbelastning DS/EN ISO 24343-1:2012 Mærker ≤ 0,8 mm
Tykkelse af svejsbart lag DS/EN ISO 24346:2012 ≥ 2 mm til gulv og ≥ 1,5 mm til væg
Fyldstofindhold DS/EN ISO 10581:2013 type 1 (tabel 1) (leverandørerklæring) Gennemsnitlig max 50 %, dog max 60 % i gulvbelægningens enkelte lag


Tabel 1
. Kvalitetskrav til vinylbanevarer, der anvendes som gulvbelægning eller vægbeklædning i vådrum. 

Leverandøren skal oplyse de tekniske egenskaber og skal kunne dokumentere vinylbanevarerne ved en prøvning har opfyldt ovennævnte krav.

Leverandøren skal desuden kunne anvise hvilke materialer, der kan anvendes sammen med vinylbeklædningen, fx primere, klæbestoffer og svejsetråd.

Vinylbeklædningerne må intet steds være tyndere end 2 mm på gulve og 1,5 mm på vægge. De skal af hensyn til klæbning have plan bagside.

Andre materialer/systemer til anvendelse i vådrum
Materialer eller systemer til vådrum, der ikke er vinyl og/eller PVC-frie banevare, kan efter ansøgning blive optaget på GVKs materialeliste såfremt:

 • der foreligger en ETA (European Technical Assessment) eller en MK-godkendelse af produktet
 • der er sikkerhed for, at det personale, der skal arbejde med monteringen i vådrummene, er uddannet til opgaven, fx ved uddannelsesbevis fra de tekniske skoler eller leverandørkurser
 • der foreligger planer for egenkontrol og slutkontrol af monteringen

For alle materialer, der er optaget på GVKs materialeliste, foreligger der dokumentation for, at materialerne er prøvet og at kvalitetskravene er opfyldt.

GVKs materialegodkendelse kan tildeles gulvbelægninger og vægbeklædninger som lever op til kravene anført i GVKs godkendelsesprocedure for materialer til vådrum. Det er kun leverandørmedlemmer af GVK der kan få deres materialer GVK-godkendt.

Listen over GVK-godkendte materialer til vådrum kan ses her.

GVKs godkendelsesprocedure for materialer til vådrum kan ses her.

Symboler
Vinyl og PVC-frie banevarer der opfylder kvalitetskravene, kan mærkes med symbolet

11435009

Godkendt til vådrum

Supplerende egenskaber
Ved valg af gulvbelægning til vådrum kan der være behov for at stille supplerende krav, fx til gangsikkerhed og varmebestandighed.

Gangsikkerhed
Der findes ingen prøvningsmetode, som tager hensyn til alle de faktorer, der kan have indflydelse på gangsikkerheden.

En væsentlig faktor er dog friktionskoefficienten. Udover friktionskoefficienten afhænger gangsikkerheden især af gulvets renhed, hårdhed, overfladestruktur og overfladebehandling.

Vinylbelægninger fås i forskellige varianter, som hver især findes i mange farver og mønstre.

Nogle vinylbelægninger fås med forøget skridmodstandsevne, som frembringes af kvartskorn, aluminiumskorn eller lignende, der kan ligge i overfladen eller i hele belægningens tykkelse.

Vinyl med forøget skridmodstandsevne klassificeres i henhold til DS/EN 13845 og bliver i Gulvfakta benævnt henholdsvis ESf for fodtøjstest og ESb for barfodstest.
Ønsket om - eller kravet til - gangsikre gulve i badeværelser i private boliger og institutioner, kan opfyldes ved at vælge en gulvbelægning med forøget skridmodstansevne.

GVKs materialeliste indeholder flere vinylbelægninger, der giver en god gangsikkerhed.

Gulvfakta benytter symbolerne
11435008
Skridsikkerhed

12-skridmodstandsevne-ES
Skridmodstandsevne

Læs mere om skridhæmmende gulvoverflader her.

Varmebestandighed
Normalt føles gulve med vinylbelægning lune og behagelige at opholde sig på - også med bare fødder.

Er der alligevel ønske om varme i gulvet, bør leverandøren tages med på råd om anbefalet overfladetemperatur.

I Gulvfakta benyttes symbolet

11435011
Egnet i forbindelse med gulvvarme

I brochurer, annoncer og lignende formuleres medlemskab af GVK - således:
Tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol

GVK-logo

Det indregistrerede mærke (logo) kan benyttes

4.1.0.5  Litteratur

06.05.2019| Tilbage til top | Print Afsnit

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi:

 • SBi anvisning 252 - Vådrum

Træinformation:

 • TRÆ 60 - Træplader
 • TRÆ 72 - Træ i vådrum

BYG-ERFA blade:

 • (43) 960625 Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og -belægninger
 • (53) 010928 Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge
 • (42) 021016 Malebehandling af vægge i vådrums "fugtig zone"
 • (42) 050411 Misfarvning af fuger i vådrum
 • (50) 101130 Vådrum - gulvafløb og afløbsledninger
 • (39) 181212 To dampspærre - ved nybyggeri og renovering

Danske og europæiske standarder
GVK-godkendte banevare skal leve op til produktegenskaberne i disse standarder:

 • DS/EN 684:1996
 • DS/EN 13553:2017
 • DS/EN ISO 23999:2018
 • DS/EN ISO 24343-1:2012
 • DS/EN ISO 24346:2012
 • DS/EN ISO 10581:2013

ETA Danmark

 • MK- og VA-godkendelser

Arbejdstilsynet

 • At-vejledning A.1.11: Arbejdsrum på faste arbejdssteder, pkt. 5. Gulve
 • At-vejledning A.1.6: Faldrisiko på gulv


Relaterede link

Egenskaber for GVK