Montering af PVC i vådrum

I dette afsnit gennemgås krav og forudsætninger for veludført PVC-arbejder i vådrum

4.4.0.1  Krav til entreprenøren

04.04.2016| Tilbage til top | Print Afsnit


Arbejde med PVC-beklædninger bør udføres under skærpet kontrol af udførelse og af håndværkere med svejsecertifikat. Certifikatet dokumenterer, at de har gennemgået et kursus og bestået en prøve i udførelse af vådrum med PVC, herunder udførelse af undergulv med fald og trådsvejsning af beklædninger.
Bygherren bør forlange dokumentation for, at arbejdet er kontrolleret ved udførelse og aflevering, herunder at der er udført slutkontrol af alle udfaldskrav, især vandtæthed af svejsefuger.

Entreprenøren bør være tilsluttet en anerkendt, ekstern kontrolordning, som jævnligt udtager stikprøver af udført arbejde, fx Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Bygherren bør forlange kopi af entreprenørens anmeldelse til kontrolordningen. Anmeldelsen dokumenterer, at der er udført stikprøvekontrol, herunder prøvning af svejsefugers tæthed.

PVC-beklædninger leveret eller udført af firmaer, der er tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK), kan påregnes at opfylde kvalitetskravene anført i tabel 10.
For entreprenørfirmaer, der er tilsluttet GVK-ordningen, kan det påregnes, at arbejdet udføres af gulvlæggere med svejsecertifikat. Arbejdet indgår endvidere i en ekstern kvalitetsstyringsordning, som indebærer, at der jævnligt udtages stikprøver af udført arbejde. Oplysninger om Gulvbranchens bestemmelser for levering, udførelse og ekstern kontrol af PVC-beklædninger i vådrum fås på www.gulvbranchen.dk.

4.4.0.2  Krav til arbejdsstedet

28.04.2017| Tilbage til top | Print Afsnit

Af hensyn til arbejdets korrekte udførelse og for at sikre et godt resultat skal følgende krav til arbejdsstedet være opfyldt:

 • Belægningsarbejdet skal ske i lukket og opvarmet bygning.
 • Temperaturen i rummet skal under og efter limning ligge mellem 17 og 25°C.
 • Luftfugtigheden mellem 35 % og 75% RF.
 • Porefugtindholdet i støbte underlag må højst være 85% RF.
 • Træbaserede underlag må højst have et fugtindhold på 13% træfugt
 • Underlaget skal have samme planhed som kræves af de færdige overflader.
 • Der må ikke være kraftig træk eller stærkt solindfald under arbejdets udførelse.

Forhold i forbindelse med lægning og brug
Inden belægningsarbejdet påbegyndes, skal underlaget klargøres, herunder skal det kontrolleres, om udfaldskravene til underlaget er opfyldt.
Ved visse overflader, fx fibergips, kan afstøvning/støvsugning være nødvendig.

Primning skal ske i overensstemmelse med belægnings- og limleverandørens anbefalinger for at sikre en egnet klæbebund. Primeren skal være tør, inden belægningsarbejdet påbegyndes.

Limning foretages på fuld flade og i henhold til limleverandørens anvisninger. Ved sugende underlag anvendes vådlimning. Ved ikke-sugende underlag anvendes teknikker spændende mellem "sen vådlimning" og "tidlig hæftlimning". Kun vanddispergerede akryllime må anvendes til limning på flader. Ved detaljer som udadgående hjørner, dørtrin, opkant og flanger på gulvafløb kan der anvendes vandbaseret kontaktlim. Lægning af vinylen skal ske inden for en vis tid efter, at limen er påført (monteringstiden) for at sikre vådlimning og dermed den bedste vedhæftning. Monteringstiden afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen, og af fugt- og temperaturforholdene i rummet. Eventuelle limrester fjernes umiddelbart efter arbejdets færdiggørelse.

Korrekt friskæring i banesamlinger er vigtig, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde belægningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Leverandørens anvisninger om udførelse af fri- og sammenskæringer skal følges.

Ved anvendelse af pvc skal følgende krav være opfyldt:

 • Beklædningen skal fuldklæbes til gulv og/eller vægge.
 • Alle samlinger i beklædningen skal trådsvejses.
 • Der skal være så få samlinger og rørgennemføringer i beklædningen som muligt.
 • Der må ikke være samlinger over pladestød i gulv eller vægge.
 • Der må  ikke være banesamlinger i brusenicher.
 • Opskæring for samlinger ved lodrette hjørner skal udføres som skråsnit.
 • Der må ikke være samlinger nærmere ved gulvafløb end 200 mm.
 • Rørgennemføringer skal udføres vandtætte om muligt med bøsninger, koblingsdåser etc. se også figur 27.

Pvc-gulvbelægninger skal føres ubrudt mindst 100 mm op ad vægge og overlappes eller samles med vægbeklædning. Anvendes PVC på både gulv og væg og svejses samlingen mellem disse, er 60 mm opføring (hulkel) dog tilstrækkelig, se også  afsnittet "Eksempler på udførselsdetaljer" .

Anvendes andre systemer end PVC til vandtætning af væggene, skal overlapning være mindst 30 mm, for overlapninger udført med PE-folie dog mindst 50 mm. For at beskytte samlingen mod opsprøjt skal bræddebeklædning og malebehandling holdes mindst 60 mm over gulv.


Svejsning
Pvc på gulve og vægge i vådrum skal svejses i banesamlingerne. Svejsning må ikke foretages, før limen er tilstrækkelig afhærdet, hvilket normalt tager op til et døgn

Til svejsning af banesamlinger anvendes svejsetråd, der passer til den valgte beklædning, dvs. der er anvist af PVC leverandøren. Svejsningen skal udføres med det korrekte værktøj herunder trådsætter til svejsning i hjørner. Svejsetemperaturen skal afpasses efter pvc-beklædning og svejsetråd.

Figur17ny

Figur 24. Udfræsning for svejsetråd i 2 mm pvc-banesamling.

Traadset

Figur 25. Trådsætter til svejsning i hjørner. Efter svejsningen skal tråden afskæres i niveau med banernes overflade, så vand og snavs ikke samler sig i og omkring svejsefugen. Svejsefuger skal fremstå glatte og ensartede


4.4.0.3  Tæthedskontrol af svejsninger

04.04.2016| Tilbage til top | Print Afsnit

Utætte svejsninger er en af de alvorligste, og hyppigst forekommende fejl i forbindelse med vådrum udført i PVC og tæthedskontrol af svejsningerne bør derfor altid udføres som en naturligdel af egenkontrollen efter endt svejsearbejde.

Vaccum kontrol af svejsning

Figur 26 . Tæthedskontrol (vaccuumtest) af langsgående svejsesamling mellem gulv og væg

4.4.0.4  Eksempler på udførelsesdetaljer

06.07.2016| Tilbage til top | Print Afsnit

Svejsefuger skal, ved såvel ind-som udadgående hjørner, udføres med skråsnit i den opbøjede belægning. Ved rørgennemføringer forkrøbles fugen, så trådsvejsning af fugen ikke hindres af rørgennemføringen.

Figur19ny

Figur 27: Hjørnesvejsninger og svejsning ved rørgennemføring i elastiske gulvbelægninger.

Afstanden mellem rør og væg skal være mindst 30 mm, og gennemføringen skal udføres med en vandtæt bøsning, der er beregnet til PVC-belægning.
Ved renoveringsarbejde kan der være situationer, hvor eksisterende rør må bibeholdes. I sådanne tilfælde skal skal afstanden mellem rør og væg være mindst 60 mm, for faldstammer dog mindst 100 mm. Røret inddækkes med en 60 mm høj pvc-manchet, som trådsvejses.


Overgangen mellem gulv og væg.
Overgangen mellem gulv og væg skal være vandtæt. For PVC belægninger beyder dette, at gulvbelægningen skal føres ubrudt op ad væggen i en hulkehl. Er vægbeklædningen også udført i PVC, kan samlingen mellem gulv og væg udføres med en svejsning, med en hulkehlhøjde på min 60 mm. udføres samlingen mellem gulv og væg ved en "overlapssamling" skal hulkehlems højde være min 100 mm. Se også figur 5 og 6.

pvc gulv-væg og bjælkelag

Figur 28: Eksempel på PVC-vægbeklædning på skeletvæg og PVC-gulvbelægning på undergulv af plademateriale, begge med spånplade som underlag. Gulvbelægningen er i det viste eksempel ført 60 mm op ad væggene (svarende til minimumskravet) og er samlet med PVC-beklædningen på væggene ved trådsvejsning.
Gulv  LGr-MGr-HR , Væg i vådzone LG-MR-HR, Væg i fugtig zone LG-MR-HR

PVC på organisk gulv og væg overlapsamling

 

Figur 29: Eksempel på PVC-vægbeklædning på skeletvæg med gipsplader og PVC-gulvbelægning på undergulv af spånplade. Vægbeklædningen overlapper gulvbelægningen med 50 mm. Samlingen er klæbet. Gulvbelægningen er her ført 150 mm op ad vægge, så samlingen kommer til at ligge 100 mm over færdigt gulv. Herved beskyttes den klæbede samling mod opsprøjt. Inden montering af vægbeklædning er der udspartlet mellem gulvbelægning og væg for at opnå en jævn overgang.
Gulv LG-MR-HR , Væg i vådzone LG-MR-HR, Væg i fugtig zon
e LG-MR-HR

Tilslutning af PVC-belægninger til gulvafløb.
Bygningsreglementet kræver entydigt at "Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rør-gennemføringer og lignende skal være vandtætte" (BR15 §4.5 stk5,2). For at sikre, at dette krav opfyldes må der i vådrum, hvor gulvbelægningen er PVC, kun anvendes afløb der er godkendt til vinyl, med en MK-godkendelse.

Efterfølgende nogle eksempler på tilslutningen af pvc-belægninger til gulvafløb på undergulv af træplade. Gulvafløb skal være med flanger, der nedfræses i plan med undergulvet og fastskruet til undergulvet. Gulvbelægningen føres ved opvarmning ned i gulvafløbet og forbindes vandtæt til dette ved klæbning til flangen og fastspænding med klemring i afløbet. Radius af klemringen bestemmes af gulvbelægningens tykkelse.

Fig13

Figur 30A. Gulvafløb for gulv med pvc-belægning. Undergulvet er udført af 16 mm spånplade på kileskårne lægter udlagt på underlag af krydsfiner på ældre træbjælkelag.
Figur 30B. Gulvafløb for gulv med pvc-belægning. Undergulvet er udført af 19 mm krydsfiner på strøer med fald mod gulvafløb på nyt træbjælkelag .
Gulv LG-MR-HR

Tilslutning af toilet.
Figur22ny

Figur 31. Eksempel på klosettilslutning i vådrum med pvc-belægning. Faldstammen er afsluttet i niveau med undergulvets overside. Pvc-belægningen er bukket 20 mm ned i faldstammen og fastholdes af klosettilslutningen, som i det viste eksempel er af typen "Multikvik".
Gulv LG-MR-HR

Afslutninger ved døre.
I figur 32A - 32C ses eksempler på afslutning ved bundstykke i dør mod tilstødende rum.
Figur23Any
Figur 32A Dørkarm med bundstykke. Dørkarmen er hævet og pvc-belægningen ført mindst 20 mm op ad en planke under bundstykket.
Gulv LG-MR-HR

Figur23Bny

Figur 32B Dørkarm med bundstykke. Pvc-belægningen er ført mindst 20 mm op ad bundstykket og er beskyttet med et vinkelprofil af rustfrit stål eller messing.
Gulv LG-MR-HR

Figur23Cny

Figur 32C Dørkarm uden bundstykke eller med bundstykke uden anslag forsænket i plan med gulv i tilstødende rum. Gulvet i vådrummet er med pvc-belægning på afretning på beton, og gulv i tilstødende rum er trægulv på strøer. Vådrumsgulvet er af hensyn til kørestolsbrugere hævet ved dør og tilsluttet gulv i tilstødende rum (eller forsænket bundstykke) med dækskinne. Den lodrette afstand mellem gulvflade ved dør og overside gulvafløb skal være mindst 30 mm.
Gulv LG-MR-HR

Afgrænsning af bruseområdet.
I figur 33A -33C ses eksempler på udførsels detaljer ved forsænkede brusenicher.

Figur24Any

Figur 33A Gulvet i brusenichen er forsænket 50 mm i forhold til rummets øvrige gulv. I brusenichen skal pvc-belægningen føres mindst 110 mm op ad væggen.
Gulv LG-MR-HR

Figur24Bny

Figur 33B Ved forsænkninger i vandbelastede områder skal der udvises særlig stor omhu med svejsearbejdets udførelse. Sammenskæring mellem pvc-belægning i bruseniche og pvc-belægning på den øvrige gulvflade skal holdes mindst 100 mm væk fra brusenichen. Figuren viser sammenskæringsteknik i og uden for det indvendige hjørne i en 50 mm dyb forsænkning.
Gulv LG-MR-HR

Figur24Cny

Figur 33C Gulvet i brusenichen er forsænket 10 mm i forhold til rummets øvrige gulv. Overgangen mellem gulvfladerne er udført med en hældning på 30°, som gør det muligt at lade pvc-gulvbelægningen fortsætte ubrudt ned i niveauspringet. Gulvet er opbygget af 19 mm konstruktionskrydsfiner på veksler mellem eksisterende bjælker. I brusenichen er fald mod gulvafløb opbygget med fiberspartelmasse, og gulvafløbet er hævet 3 mm af hensyn til fiberspartelmassens mindstetykkelse. For nogle typer pvc kan metoden nødvendiggøre et skråsnit i belægningens opbøjede del. Gulv LG-MR-HR

 

Montering af pvc på skråvægge

Skråvæg - vinyl montering

Figur 34: I rum med skråvægge opskæres og svejses vægbeklædningen efter de viste principper. Opskæring og svejsning følger de røde linjer. Svejsninger skal holdes væk fra hjørner.

Monternig af pvc i vindusnicher

PVC i vindusnicher

Figur 35: Ønskes pvc i vindusnicher monteres den efter et af de viste principper. Opskæring og svejsning følger de røde linjer. Valg af metode vil afhænge af opgavens karrekter og den valgte beklædning.