Linoleum

Linoleum

Linoleum er et organisk materiale, der især bruges i tørre rum i fx skoler, sygehuse, kontorer, butikker og boliger.

Om linoleum

Linoleum er et organisk materiale. Det består primært af linoleumscement, som er iltet linolie og harpiks. For at opnå de ønskede egenskaber tilsætter man forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx korkmel, træmel, stenmel, kalk og farvepigmenter.

Linoleum valses (kalandreres) på et underlag af fibermateriale, fx jutevæv. Indholdet af linoleumscement er mindst 30 %, og indholdet af uorganiske fyldstoffer højst 50 %. Overfladen er normalt påført en overfladebehandling.

Linoleum bruges i tørre rum i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, boliger etc. Linoleum fås dels som homogene gulvbelægninger, hvor hele tykkelsen består af et eller flere lag med samme sammensætning, farve og mønstre gennem hele tykkelsen, dels som heterogene gulvbelægninger med en bagside af skum eller korkment.

Linoleum leveres som banevarer i 2 m bredde eller som fliser. Tykkelserne for banevarerne er 2,0, 2,5, 3,2, 4,0 og 4,5 mm. Fliserne kan være fabriksfremstillede eller udskåret af banevarer. Fliser udskåret af banevarer har større tolerancer end fabriksfremstillede fliser. Linoleum kan også leveres som svømmende gulv.

Linoleum, der bruges som gulvbelægning, skal være CE-mærket.

Læs mere om CE-mærkning af gulvbelægninger.

Linoleum, der bruges som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelægning).

Du kan forbedre linoleumsgulvets gangkomfort og trinlyddæmpning ved at bruge eftergivelige underlag, fx korkment. Underlag skal dog altid godkendes af linoleumsleverandøren, og tykkelse må ikke overstige gulvbelægningens tykkelse. En række dessiner leveres fra fabrikken med underlaget pålimet til linoleummets bagside. Denne type af linoler kaldes ofte for "akustik linoleum". Du må regne med større restindtrykning i linoleummet, når det ligger på et eftergiveligt underlag.

Du kan få linoleum, der er elektrostatisk afledende til brug i rum med krav til personafladning. Leverandøren kan give detaljerede oplysninger om belægningernes elektriske modstandsevne. Overfladen af linoleum er glat og nem at renholde.

Linoleum skal beskyttes mod langvarige fugtpåvirkninger, påvirkning af alkaliske stoffer, som fx visse rengøringsmidler, og opløsningsmidler.

Der ydes 5 års slidgaranti for alle klassificerede typer af linoleum i henhold til Gulvbranchens regler for materialegaranti, hvis leverandøren har godkendt anvendelsesområdet.

Egenskaber 

Linoleum, som er DS/EN-klassificeret, skal opfylde DS/EN 24011 og dermed overholde specifikke krav til:

  • længde, bredde, tykkelse og rethed
  • dimensionsstabilitet ved fugtændringer
  • fleksibilitet og modstandsevne over for indtrykningsmærker
  • farveægthed mod kunstigt lys
  • tykkelse af belægningens underlag

Klassifikation af linoleum sker efter anvendelsesområde med tykkelsen som grundlag for klassifikationen, se tjekliste 1. Man skelner i klassifikationen kun mellem tykkelserne 2,0 og 2,5 mm. Du kan vælge op til 4,5 mm, hvis du skal opfylde særlige brugerønsker, afhængigt af den forventede brugsintensitet, dvs. anvendelsesområde og belastning.

De klasser til beboelse, erhverv og industri, der er vist i Tjekliste 1, kan yderligere underdeles i moderat, normal, høj og meget høj.
Ud over de egenskaber, der indgår i klassifikationen, vil der ofte være behov for at stille krav til andre egenskaber, afhængigt af den aktuelle brug. Disse egenskaber indgår i Gulvbranchens supplerende egenskaber, som for linoleum omfatter:

 

Modstandsevne over for kontorstolshjul DS/EN 425
Modstandsevne over for tunge rullende industrihjul DS/EN 1818
Modstandsevne over for møbelben DS/EN 24011
Modstandsevne over for cigaretskodning og brændende cigaretter DS/EN 1399
Skridhæmmende DIN 51130
DS/EN 13893
Antistatiske egenskaber DS/EN 1815
Termisk modstand DS/EN ISO 10456
Brandmæssigt egnet DS/EN 13501-1
Dfl-S1 (klasse G)
Egnet som afledende gulvbelægning DS/EN 1081
Trinlydsforbedring DS/EN ISO 10140 del 1-5

Herudover kan der evt. stilles krav i forbindelse med gangbehagelighed og varmebehagelighed.

Ændring af farven
Ny og frisk linoleum kan have en let gultoning af overfladen (gulfilm eller tørrekammmerfilm). Det forsvinder, når linoleummet udsættes for dagslys, hvorefter det vil få sin originalfarve. Husk at tage højde for dette, når du vurderer kollektionsprøver, ved fx at lægge prøverne i sollys i nogle døgn, før du vurderer farven.

Krav til udførelsesstedet
Der skal være afsat tid til, at linoleummet kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker ved, at du skærer linoleummet op og stiller det lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før det skal lægges på. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at være i fugtmæssig ligevægt med omgivelserne.

Temperaturen i luften og undergulvet skal være 17-25 °C og luftfugtigheden 35-75 % RF under og efter limning af linoleum.

Underlaget skal have samme planhed som det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt.

Skal linoleum udlægges direkte på støbte dæk, må betonens porefugt (restbyggefugt) højst være 85 % RF.

Der må ikke være kraftig træk eller kraftigt solindfald, når du lægger gulvet. Opbevar linoleumsruller stående.

Læg linoleum på et sugende underlag for at sikre, at limen hæfter godt til underlaget. Hvis der ikke er tilstrækkelig sugeevne, fx på underlag af asfalt eller epoxy, skal du påføre et mindst 2 mm tykt lag egnet spartelmasse.

Lægning og brug

Forhold i forbindelse med lægning og brug
Linoleum svinder og udvider sig, når det optager og afgiver fugt, fx fugt fra klæbning eller ved ændringer i luftfugtighed. Du må derfor forvente, at tilskæring til tilstødende konstruktioner eller sammenskæringer i stødte samlinger i tørre perioder kan åbne sig en smule. Tæt tilskæring til lodrette flader er ikke mulig. Derfor vil det være nødvendigt at montere lister, hvis du ikke ønsker en synlig fuge langs gulvet.

Linoleum svinder i banernes længderetning og udvider sig på tværs af baneretningen. Korrekt friskæring i banesamlinger er derfor meget vigtig, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde belægningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Følg leverandørens anvisninger om udførelse af til- og sammenskæringer.

Linoleum kan enten lægges med stødte samlinger, hvilket fx ofte bruges ved mønsterlægning, eller ved at fugerne forsegles med en smeltetråd, som nedsmeltes i den fugefræsede samling mellem banerne.

Ensfarvede belægninger er brugsmæssigt krævende, fordi de stiller store krav til rengøring for at bevare samme synsindtryk som marmorerede linoleumsbelægninger. Desuden vil pladesamlinger i underlaget og forsegling med smeltetråd fremtræde mere synlig end ved marmorerede linoleumsbelægninger.

Entreprenør og bygherre bør aftale principperne for banedisponering ud fra de rullelængder, som varen leveres i. Er intet andet aftalt, bør du altid føre baner ubrudt ind i dørhuller og vinduesnicher. Ved store rum (> 60 m2) bør du montere banerne i fortløbende nummerrækkefølge. Det kan give behov for endesamlinger, hvilket også gælder for hængefolder. Korrekt udførte endesamlinger har en holdbarhed som langsgående samlinger.

Trådfugning
Du må ikke foretage trådfugning med smeltetråd, før limen er hærdet. Skær tråden af efter fugningen i niveau med overfladen af banerne, så rengøringsvand og snavs ikke samler sig i og omkring samlingen. Følg leverandørens anvisning om trådfugning.

Antistatisk og statisk ledende og afledende
Linoleum er egnet som antistatisk, statisk ledende og statisk afledende gulvbelægning og kan bruges i lokaler, hvor der er behov for en bortledning af elektriske opladninger.

Læs mere om antistatisk, statisk ledende og statisk afledende gulve.

Rengøring
Informer de fremtidige brugere om korrekt rengøring, da forkert rengøring kan medføre skader på overfladen og generende lugt ved gulvvask. Udlever leverandørens anvisning om rengøring og vedligeholdelse.

Brug tør- eller fugtmopning eller støvsugning til daglig rengøring, og vask gulvet efter behov.

I områder, hvor det er nødvendigt med vådrengøring i større omfang, bør du tætne banesamlinger (trådfuges) med en smeltetråd.

Byggerengøring – rengøring før gulvet tages i brug
Linoleum er fra fabrikkens side behandlet med en beskyttende overfladebehandling, der beskytter gulvet i byggeperioden, letter den fremtidige rengøring og minimerer rengøringsomkostningerne. Overfladebehandlingen er en integreret del af belægningen og skal derfor kun fjernes, hvis der er forhold, der kræver det.

Er belægningen blevet tilsmudset/ridset i byggeperioden, skal den opskures med en egnet skurerondel tilsat rengøringsmiddel. Vask herefter belægningen med et vaske-/plejemiddel. Følg leverandørens anvisninger.

Tjeklister

Egenskaber, som indgår i EN-klassifikationen af linoleumsgulve.

Tjekliste 1

Klassifikation af linoleum til brug i hhv. boliger, erhverv og industri sker på grundlag af tykkelsen. Klasserne kan yderligere underdeles i moderat, normal, høj (og meget høj). Øvrige egenskaber overholder for EN-klassificerede produkter de markerede værdier. De angivne værdier er minimumsværdier.

 

Egenskaber Beboelse Erhverv Industri Bemærkninger
Totaltykkelse 2,0 mm 2,0-2,5 mm 2,0-2,5 mm DS/EN 428. Et tykt slidlag anses for bedre end et tyndt. De nævnte tykkelser angiver klassifikationskravene for hhv. bolig, erhverv og let industri.
Større tykkelser end de angivne, fx 3,2 eller 4 mm, bruges normalt i erhvervs- og industribyggeri.
Restindtrykning ved statisk last
≤ 3,2 mm tykkelse
≥ 4,0 mm tykkelse
  ≤ 0,15 mm
≤ 0,20 mm
≤ 0,10 mm
≤ 0,15 mm
DS/EN 433.
Farveægthed mod kunstigt lys   Mindst 6   DS/EN ISO 105-B02: Metode 3
Skalaen er mellem 0 og 8.
Fleksibilitet     Ingen revner DS/EN 435. Der bruges en dom med diameter 30-60 mm afhængig af linoleumstykkelsen.
Stabilitet over for fugt 0,3 % 0,2 % 0,1 % DE/EN 669.

 

Tjekliste 2
Supplerende egenskaber, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

 

  Egenskaber     Bemærkninger
Modstandsevne over for kontorstolshjul Nej Ja DS/EN 425.
Modstandsevne over for tunge rullende industrihjul Nej Ja DS/EN 1818.
Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen.
Store letløbende hjul giver den mindste belastning af gulvet.
Modstandsevne over for møbelben Nej Ja DS/EN 424.
Modstandsevne over for cigaretskodning og brændende cigaretter Nej Ja DS/EN 1399.
Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren.
Skridsikkerhed Nej Ja BGR 181.
Værdigruppe R9-R13.
Antistatiske egenskaber Nej Ja DS/EN 1815
Egnethed i forbindelse med gulvvarme Nej Ja DIN 52612.
Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren.
Brandmæssigt egnet Nej Ja DS/EN 13501-1.
Dfl-s1 (klasse G)
Egnet som afledende gulvbelægning Nej Ja DS/EN 1081
Trinlydforbedring Nej Ja DS/EN ISO 140-8.
Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren.

 

Rengøring af linoleumsgulve

Når du lægger et linoleumsgulv, bør du samle belægningen med trådsmeltede samlinger med smeltetråd, der er anvist af producenten. Det gør efterfølgende rengøring nemmere.

Linoleum er behandlet med en selvblankende emulsion, der beskytter overfladen i byggeperioden, letter fremtidig rengøring og minimerer rengøringsomkostningerne. Emulsionen er en del af belægningen og skal derfor normalt ikke fjernes. Er belægningen blevet tilsmudset/ridset i byggeperioden, skal du opskure den med en blød børste eller skurerondel tilsat rengøringsmiddel. Vask herefter belægningen efter linoleumsleverandørens anvisninger, så der igen kommer en beskyttende hinde på overfladen.

Hvis du er nødt til at fjerne den selvblankende emulsion, skal du følge linoleumsleverandørens anvisninger.

Løbende rengøring
Du kan rengøre ved at støvsuge med børstemundstykke (for at undgå ridser i overfladen), feje eller tørmoppe og bagefter vaske med lunkent vand tilsat et vaske-/plejemiddel, der efterlader en beskyttelsesfilm på overfladen.

Til linoleum må du ikke bruge rengøringsmidler med en pH-værdi over 9 i brugsopløsning. Brug heller ikke alkaliske midler (brun sæbe, soda, lud, skurepulver og lign.), da de angriber linoleumsbelægningen.

Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et godt resultat, skal du fjern den beskyttelsesfilm, der er påført ved den løbende rengøring, med et grundrengøringsmiddel.

Vask derefter gulvet med rent, lunkent vand. Når gulvet er helt tørt, skal du vask det igen med vand tilsat vaske-/plejemiddel eller påføre en beskyttelsesfilm ved 1 eller 2 behandlinger med en emulsionsvoks.

Loading...
Scroll til top af siden