Vinyl- og PVC-frie banevarer

Vinyl- og PVC-frie banevare er kunststoffer med en række gode egenskaber, der bl.a. gør dem velegnet til gulvbelægninger.

Om vinyl

Vinyl- og PVC-frie banevare er kunststoffer med en række gode egenskaber, der bl.a. gør dem velegnet til gulvbelægninger. For at opnå de ønskede egenskaber tilsætter man forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx stabilisatorer, blødgørere, farvestoffer og evt. fyldstoffer.

I Gulvfakta bruger vi vinyl som fællesbetegnelse for vinyl- og PVC-frie banevarer. Ordet vinyl stammer fra forkortelsen PVC, som står for polyvinylchlorid. 

Vinylbelægninger er ofte forsynet med en rengøringsvenlig og slidstærk overfladebeskyttelse i form af fx polyuretan.

Anvendelse
Vinyl bruges i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, boliger etc. Da vinylgulve er nemme at renholde og kan være vandtætte, er de også gode i baderum, rengøringsrum, storkøkkener, laboratorier og lignende.

Varianter
Du kan få vinylbelægninger i forskellige varianter, som hver især findes i mange farver og mønstre. Nogle af produkttyperne kan leveres med prægede overflader. Vinylbelægninger produceres som banevarer eller som fliseprodukter.

Rengøring
Overfladen af vinyl er glat og nem at renholde. Vinyl har god modstandsevne mod vand og de fleste sure og alkaliske materialer. Du kan også få vinyl med en mere ru overflade til brug på steder, hvor der stilles krav om en forøget skridmodstandsevne.

Langvarig påvirkning af olie, asfalt, gummi mv. kan gøre, at farvestoffer vandrer ind i vinylen og giver misfarvning. Vinyl tåler ikke cigaretgløder og visse organiske opløsningsmidler.

Mærkning
Vinyl, der bruges som gulvbelægning, skal være CE-mærket.
Læs mere om CE-mærkning af elastiske gulvbelægninger

Brandklasse
Vinyl, der bruges som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelægning).

Garanti
Der ydes 5 års slidgaranti i henhold til Gulvbranchens regler for materialegaranti for alle typer af klassificerede vinyler under forudsætning af, at leverandøren har godkendt anvendelsesområdet.

Homogene vinylbelægninger
Homogen vinyl består af en ensartet gennemfarvet masse, evt. med mønster igennem hele belægningen. Du kan få homogen vinyl i tykkelser fra 1,5 mm til 4,0 mm. Det leveres i baner med bredder mellem 1,2 og 2 m, og en del leveres desuden i form af fliser, som fås i formater mellem 250 x 250 mm og 610 x 610 mm.

Du kan få homogen vinyl som elektrostatisk afledende gulvbelægning til brug i rum med krav til personafladning.

Spørg leverandøren om detaljerede oplysninger om belægningernes elektriske modstandsevne.

Snit i homogen vinylbelægning.

Heterogen vinyl
Heterogen vinyl består af et slidlag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensætning og mønster. Belægningen kan indeholde en armering. Du kan få heterogen vinyl som elektrostatisk afledende gulvbelægning.

Snit i heterogen vinylbelægning.

Vinyl med forøget skridmodstandsevne
Vinyl med forøget skridmodstandsevne har kvartskorn, aluminiumskorn eller lignende i overfladen eller i hele belægningstykkelsen. Klassifikationen til forskellige brugsområder sker på grundlag af en slidtest udført efter DS/EN 13845. Afhængigt af partikeltabet, som højst må udgøre 10 % efter hhv. 20.-, 30.-, 40.- eller 50.000 rotationer, kan belægningerne klassificeres til brug i bolig, erhverv eller industri.

Skridmodstandsevnen prøves på en våd testrampe efter DS/EN 13845, hvor en forsøgsperson bevæger sig frem og tilbage, mens rampens hældning gradvis øges, til den opnår en vinkel på 45°. Skridmodstandsevnen vurderes dels med fodtøj (ESf), hvor rampens hældning skal være større end 20°, før forsøgspersonen skrider, og dels som en barfodstest (ESb), hvor den opnåede hældning skal være større end 15°.

Mangelfuld eller forkert rengøring og pleje – herunder brug af uegnede rengørings- og plejemidler – vil forringe gulvets skridmodstandsevne.
Læs mere om testmetoder og skridsikkerhed 

Cushion-vinyl er flerlagsbelægninger, som øverst har et slidlag af klar vinyl og i midten et lag opskummet vinylmateriale med trykt mønster. Nederst er der et stabiliseringslag, som kan være forsynet med en armering af glasfiber eller mineralfibre.

Du kan få cushion-vinyl som banevare i bredder fra ca. 1,8 m til 4,0 m og i tykkelser op til 5 mm.

Cushion-vinyl bruges især i boligsektoren. I objektsektoren (erhvervssektoren) bør cushion-vinyl kun bruges i samråd med leverandøren.

Snit i Cushion-vinylbelægning.

Vinyl med underlag af skum eller kork
Disse produkter består af et underlag af skum eller kork med et vinyl-slidlag ovenpå. Du kan få vinyl med underlag af skum eller kork i mange forskellige kvaliteter, i tykkelser på ca. 2,5 - 6,5 mm og i bredder på ca. 1,2 til 2,0 m.

Vinyl med skum- eller korkunderlag bruges i boligsektoren, skoler, sygehuse, kontorer, butikker, sportshaller etc.

Vinylbelægning med bagside af skum eller kork.

Kvartsvinyl
Kvartsvinyl fremstilles af PVC med et stort indhold af fyldstoffer – især kvarts. Det gør belægningen slidstærk over for tung trafik og mere åben for vanddampdiffusion end andre typer af vinylbelægninger. Kvartsvinyl fås som fliser i formaterne 300 x 300 mm eller 600 x 600 mm og i tykkelserne 2,0 til 3,2 mm.

Kvartsvinyl bruges især i objektsektoren, hvor der er krav om stor holdbarhed over for tung last, fx supermarkeder, varehuse, butikker, forsamlingslokaler etc. Limning af kvartsvinyl skal ske efter limleverandørens anvisning.

Kvartsvinyl kan ikke udføres vandtæt og kan derfor ikke bruges i vådrum.

Egenskaber

Produkter, som opfylder den europæiske standard DS/EN ISO 10581, skal overholde særlige krav til:

 • længde, bredde, rethed og fladevægt
 • dimensionsstabilitet og formstabilitet efter varmeeksponering
 • tykkelse, fleksibilitet og modstandsevne mod indtrykningsmærker
 • farveægthed mod kunstigt lys.

Hvis du bruger vinyl, som ikke er EN-klassificeret (cushionvinyl, vinyl med underlag af skum eller kork), må den du selv sikre dig, at belægningen har de relevante egenskaber.

EN-klassificerede vinylbelægninger har lidt forskellige afvigende specifikationer, afhængigt af typen. Dette fremgår af de respektive standarder: DS/EN ISO 10595, semifleksible PVC-fliser og DS/EN 650, PVC-gulvbelægninger med bagside af filt mm.

Ud over de egenskaber, der indgår i klassifikationen, vil der ofte være behov for at stille krav til andre egenskaber, afhængigt af den aktuelle brug. Disse egenskaber indgår i Gulvbranchens supplerende egenskaber, som for vinyl omfatter: 

 

Modstandsevne over for kontorstolshjul DS/EN 425
Modstandsevne over for tunge rullende
industrihjul
DS/EN 1818
Modstandsevne over for møbelben DS/EN 424
Modstandsevne over for cigaretskodning
og brændende cigaretter
DS/EN 1399
Skridsikkerhed BGR 181/DIN 51130
Skridsikkerhed i barfodsområder
med vandbelastning
Liste NB
Antistatiske egenskaber DS/EN 1815
Egnethed i forbindelse med gulvvarme DIN 52612
Brandmæssigt egnet DS/EN 13501-1
Dfl-S1 (klasse G)
Egnet som afledende gulvbelægning DS/EN 1081
Trinlydsforbedring DS/EN
ISO 10140
RATno1 50px IMO-godkendt
RAT-mærket
IMO
Res.A653(16) og MSC.61(67)
vådrumsgodkendt 50px Godkendt til vådrum Opfylder kvalitetskravene til vinyl-banevarer i vådrum jf.
SBi-anvisning 252 og optaget på GVK’s materialeliste.
dimensionsstabilitet 50px Dimensionsstabilitet ved fugtpåvirkning DS/EN 13553

 

Krav til udførelsesstedet

Husk at afsatte tid til, at vinylen kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker bedst ved, at du efter opskæring lægger banerne løst ud over gulvet. Du kan evt. stille de opskårne baner lodret i løst oprullet form, efter du har skåret dem op. Anbring fliser i uåbnet emballage i det rum, hvor de skal bruges.

Akklimatiser i mindst 24 timer. Du kan ikke forvente, at en emballeret rulle selv efter længere tids opbevaring i bygningen er i fugtmæssig ligevægt med omgivelserne.

Temperaturen under og efter limning af vinyl skal være 17-25 °C i luften og undergulvet og luftfugtigheden 35-75 % RF.

Underlaget skal have samme planhed, som kræves af det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt.
Læs mere om planhed, herunder krav og målemetoder

Skal vinylen udlægges direkte på støbte dæk, må betonens porefugt (restbyggefugt) højst være 85 % RF (for kvartsvinylfliser dog højst 90 % RF).
Læs mere om fugt og gulve, herunder krav og målemetoder. 

Der må ikke være kraftig træk eller kraftigt solindfald, mens du lægger gulvet.

Lægning og brug

Forhold i forbindelse med lægning og brug
Det er vigtigt, at du friskærer banesamlingerne korrekt, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde belægningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Følg leverandørens anvisninger om til- og sammenskæringer.

Du kan enten lægge vinyl med stødte samlinger, hvilket fx ofte bruges ved mønsterlægning, eller ved at svejse fugerne.

Tæt tilskæring til lodrette flader er ikke mulig. Derfor er du nødt til at montere lister, hvis du ikke ønsker en synlig fuge langs gulvet.

Du skal lægge vinylen inden for en vis tid, efter du har påført limen (monteringstiden), for at sikre god klæbning og dermed den bedste vedhæftning. Monteringstiden afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen, og af fugt- og temperaturforholdene i rummet.

Svejsning
Vinylgulve, som udsættes for vandpåvirkning, fx i baderum, skal svejses i banesamlingerne. Brug svejsetråd, der er anvist af leverandøren.

Du må ikke svejse, før limen er tilstrækkeligt hærdet. Efter svejsningen skal du skære tråden af i niveau med overfladen af banerne, så rengøringsvand og snavs ikke samler sig i og omkring svejsefugen.

Svejsefuger skal være glatte og ensartede.

Elektrostatisk afledende gulve
Homogene og heterogene vinylbelægninger egner sig godt som ledende gulvbelægning og kan bruges i lokaler, hvor der er behov for en bortledning af elektriske opladninger.

Elektrostatisk afledende vinylgulve laves med afledende vinylbelægning. Gulvet skal desuden være forbundet til jord gennem kobberbånd. Aftal med gulventreprenøren, hvor kobberbåndet skal løbe op ad væggen.

Udfør altid elektrostatisk afledende vinylgulve i samråd med belægningsleverandøren. Jording skal foretages af en autoriseret el-installatør.

Læs mere om antistatiske gulve og ESD-gulve

Vådrum

Hvis homogene og heterogene vinylbelægninger har dokumentation for at opfylde særlige kvalitetskrav, kan de bruges som vandtæt belægning af gulve og vægge i vådrum.

Læs mere om beklædning med vinyl i vådrum

Tjeklister

Tjekliste 1

Egenskaber, som indgår i EN-klassifikationen for homogene og heterogene vinylgulvbelægninger. Klassifikationen sker på grundlag af totaltykkelsen og tykkelsen af slidlaget. For klasserne Erhverv og Industri har svejsesømme i belægningen en styrke over 240 N/50 mm, og for Erhverv Moderat og højere er belægningerne egnet til brug med kontorstolshjul. Øvrige egenskaber overholder for EN-klassificerede produkter de markerede værdier.

Egenskab

Beboelse

Erhverv

Industri

Bemærkninger

Totaltykkelse

1-1,5 mm

1,5-2,5 mm

1,5-2,5 mm

DS/EN ISO 24346. Tykke belægninger anses i slidmæssig
henseende for bedre end tynde. De angivne værdier
indgår i klassifikationen for hhv. bolig, erhverv
og industri afhængigt af brugen (let, moderat, tung brug).
Andre tykkelser kan specificeres for at opfylde
specielle ønsker.

Restindtrykning
ved statisk last

 


≤ 0,1 mm


 

DS/EN ISO 24343.

Farveægthed
mod kunstigt lys

 

Mindst 6

 

DS/EN ISO 105-B02: Metode 3
Skalaen er mellem 0 og 8.

Fleksibilitet

 

Ingen revner

 

DS/EN ISO 24344 Der bruges en dom med
diameter 20 mm.

Formændring
ved varmepåvirkning

 

≤ 8

 

DS/EN ISO 23999. Den angivne værdi er for produkter beregnet
til svejsning. For andre produkter bruges værdien ≤ 2.

Stabilitet over for
varmepåvirkning

≤ 0,5 %

≤ 0,4 %

≤ 0,3 %

DE/EN ISO 23999. De angivne værdier er for produkter beregnet
til svejsning. For andre produkter bruges værdien ≤ 0,25.

 

Tjekliste 2

Supplerende egenskaber for homogene og heterogene vinylbelægninger, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

(*) I flugtveje skal vægbeklædning være klasse K1 10B-s1, d0 iht. DS/EN 13501-1. Vi henviser til leverandørerne og DBi for yderligere information.

 

Egenskab

 

 

 

Bemærkninger

kontorstolshjul 50px

Modstandsevne over for kontorstolshjul

nej

 

ja

DS/EN 425

industrihjul 50px

Modstandsevne over for tunge rullende
industrihjul

nej

 

ja

DS/EN 1818.
Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen.
Store letløbende hjul giver den mindste
belastning af gulvet.

møbelben 50px

Modstandsevne over for møbelben

nej

 

ja

DS/EN 424

cigaret 50px

Modstandsevne over for cigaretskodning
og brændende cigaretter

nej

 

ja

DS/EN 1399.
Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren.

skridsikkerhed no2 50px

Skridsikkerhed

nej

 

ja

BGR 181 / DIN 51130
Værdigruppe R9-R13.

skridsikkerhed no2 50px

Skridsikkerhed i barfodsområder med
vandbelastning

nej

 

ja

Liste NB. Værdigruppe A, B eller C.

antistatiskeegenskaber 50px

Antistatiske egenskaber

nej

 

ja

DS/EN 1815

gulvvarme 50px

Egnethed i forbindelse med gulvvarme

nej

 

ja

DIN 52612
Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren.

brandklasse-dfls1-50px

Brandmæssigt egnet (gulv)

nej

 

ja

Gulv: DS/EN 13501-1 - Dfl-s1 (klasse G)

Væg: DS/EN 13501-1 - K1 10D-s2, d2 (*)

egnet som afledende 50px

Egnet som afledende gulvbelægning

nej

 

ja

DS/EN 1081

trinlydforbedring 50px

Trinlydforbedring

nej

 

ja

DS/EN ISO 140-8
Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren.

RATno1 50px

IMO-godkendt
RAT-mærket

nej

 

ja

Typegodkendt på basis af afprøvning i
overensstemmelse med IMO Res.A.653(16) og
IMO Res.MSC.61(67).

vådrumsgodkendt 50px

Godkendt til vådrum

nej

 

ja

Opfylder kvalitetskravene til vinyl-banevarer i
vådrum jf. SBi-anvisning 252 og optaget på GVK’s materialeliste.

dimensionsstabilitet 50px

Dimensionsstabilitet ved fugtpåvirkning

nej

 

ja

DS/EN 13553

 

Tjekliste 3

Egenskaber, som indgår i EN-klassifikationen for semi-fleksible vinylfliser. Klassifikationen sker på grundlag af totaltykkelsen og tykkelsen af slidlaget. Øvrige egenskaber overholder for EN-klassificerede produkter de markerede værdier.

Egenskab

Beboelse

Erhverv

Industri

Bemærkninger

Totaltykkelse

1,6-2,0 mm

2,0-2,5 mm

2,5-3,2 mm

DS/EN ISO 24346. Tykke belægninger anses i slidmæssig
henseende for bedre end tynde. De angivne værdier
indgår i klassifikationen for hhv. bolig, erhverv
og industri afhængigt af brugen (let, moderat, tung brug).
Andre tykkelser kan specificeres for at
opfylde specielle ønsker.

Restindtrykning ved
statisk last

 


≤ 0,1 mm


 

DS/EN ISO 24343

Farveægthed mod
kunstigt lys

 

Mindst 6

 

DS/EN ISO 105-B02: Metode 3
Skalaen er mellem 0 og 8

Fleksibilitet

 

Ingen revner

 

DS/EN ISO 24344 Der bruges en dom
med diameter 20 mm

Formændring ved
varmepåvirkning

 

≤ 0,75

 

DS/EN 662

Stabilitet over
for varmepåvirkning

≤ 0,4 %

≤ 0,25 %

≤ 0,15 %

DE/EN ISO 23999

 

Rengøring

Når du lægger vinylbelægningen, bør du lave belægningen med svejsede samlinger med en svejsetråd, der er anvist af producenten. Det gør efterfølgende rengøring nemmere.

Inden du tager gulvet i brug
Hvis gulvet er blevet beskidt i byggeperioden, kan du opskure belægningen med en fiberrondel eller en blød børste evt. med lunkent vand tilsat universalrengøringsmiddel. Hvis gulvet kun er lidt beskidt, kan du gøre belægningen rent med grundrengøring. Gør ikke rent med vand, før limen er hærdet.

Løbende rengøring
Gør rent med støvsugning med børstemundstykke (for at undgå ridser i overfladen), fejning eller tørmopning. Når du vasker gulvet, skal du følge anvisningerne nedenfor for forskellige typer vinyl. Gør løbende rent efter behov – se skema under Rengøring af elastiske gulvbelægninger.

 • Homogene og heterogene vinyler
  Vask gulvet med vand tilsat universalrengøringsmiddel eller vaske-/plejemiddel, der efterlader en beskyttelsesfilm efter vask.

  Hvis gulvet er hårdt belastet, kan du polishbehandle det. Gør først belægningen rent med grundrengøring. Påfør så polishen efter fabrikantens anvisninger. Behandlingen efterlader et beskyttelseslag, der letter rengøringen og beskytter gulvoverfladen.

  Fjern evt. kalkaflejringer med kalkfjernende rengøringsmiddel i vandbelastede områder, fx brusenicher, vaskeområder og lign. Skyld så gulvet grundigt med rent vand.

  Gør polishbehandlede vinyler og vinyler med polyuretanoverflade rent med et rengøringsmiddel, der ikke efterlader en beskyttelsesfilm. Det minimerer synlige gangbaner.

 • Skridsikre vinyler
  Gør skridsikre vinyler rent med vand tilsat universalrengøringsmiddel. Rengøringsmidlet må ikke ændre belægningens skridsikre egenskaber. Skyl bagefter gulvet med rent vand.

  Fjern evt. kalkaflejringer med kalkfjernende rengøringsmiddel i vandbelastede områder, fx brusenicher, vaskeområder og lign. Skyld så gulvet grundigt med rent vand.

 • Kvartsvinylfliser
  Vask kvartsvinylfliser med vand tilsat vaske-/plejemiddel, der efterlader en beskyttelsesfilm på gulvoverfladen. Kvartsvinylfliser kan også polishbehandles – se under homogene/heterogene vinyler.

Fjern pletter omgående
Nogle pletter, fx fra spritpenne, kuglepenne, skosværte, ketchup, farvekridt, snavsede olier og fedtstoffer, tjære, asfalt og gummihjul, kan trænge ned i vinylbelægningen og give blivende mærker. Fjern dem derfor med det samme med grundrengøringsmiddel eller oliefjerner, og skyl efter med rent vand.

Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et godt resultat, skal du fjerne beskyttelsesfilmen, der er påført ved den løbende rengøring eller polishbehandlingen. Det gør du med grundrengøring. Vælg grundrengøringsmiddel efter fabrikantens forskrifter. Vask bagefter gulvet med rent, lunkent vand.

Loading...
Scroll til top af siden