Bestemmelse af trækstyrke

Bestemmelse af trækstyrke

Her kan du læse, hvordan du bestemmer afretningsmaterialers trækstyrke til brug på byggepladser.

Om bestemmelse af trækstyrke

Den europæiske standard DS/EN 13892-8 "Prøv­ningsmetoder for materialer til gulvafretning - Del 8: Bestemmelse af bindingsstyrke", ligger til grund for denne vejledning.

Knusninger i undergulvet

Knusninger i undergulvet og afspring af gulvbelægning er alvorlige fejl på et gulv. De skyldes ofte for svage afretningslag.

Definitioner

Trækstyrken af et afretningsmateriale er bestemt som den vinkelrette trækkraft, der medfører brud i materialet. Da trækkraften naturligt er proportional med det areal, hvorpå den virker, beskrives styr­ken bedre ved materialets brudspænding (Tb), der defineres som brudkraften divideret med det areal, den virker på.

Tb = materialets brudspænding

Fb = brudkraften

A = træklegemets areal i mm2

Brudspændingen måles i MPa (1MPa = 1 N/mm2)

Udstyr

Brug dette udstyr til testen:

 • Et antal træklegemer af stål med plan underside og en udvendig diameter på 50±1,0 mm.
 • Et diamanthulbor til tørskæring med en indvendig diameter på 50±1,0 mm.
 • En boremaskine, der er kraftig nok til at drive hulboret.
 • Harpiksbaseret lim som fx epoxy- eller methylmethacrylatlim (MMA lim).
 • Et trækprøvningsapparat med en trækkraft, der muliggør brud i afretningslaget. Brudkraften skal kunne aflæses på trækprøvningsapparatet med en nøjagtighed på minimum ±2 % af trækkraften. 

Procedure

Afretningsmaterialer udlagt svømmende, dvs. uden vedhæftning til underlaget

Friskær en cylinder med diamanthulboret, se figur.

Skær til en dybde af mindst 5 mm. Lim herefter træklegemet fast på toppen af cylinderen. Før du limer, skal du rense overfladen for slam, støv og andre urenheder. Når limen er hærdet, kan du udføre selve trækprøven ved at bruge trækprøv­ningsapparatet. Trækkraften skal øges i en jævn hastighed (dvs. uden ryk), indtil der sker et brud.

Noter brudkraften/brudspændingen. Sker bruddet i limfladen mellem træklegemet og afretningslaget, må du kassere prøven.

Afretningsmaterialer med vedhæftning til underlaget

Friskær en cylinder med diamanthulboret, se figur.

Skær hele vejen gennem afretningslaget til en dybde af mindst 5 mm i underlaget. Lim herefter træklegemet fast på toppen af cylinderen. Før du limer, skal du rense overfladen for slam, støv og andre urenheder. Når limen er hærdet, kan du udføre selve trækprøven ved at bruge trækprøvningsapparatet. Trækkraften skal øges i en jævn hastighed (dvs. uden ryk), indtil der sker et brud.

Noter brudkraften/brudspændingen. Bruddet vil ske på det svageste sted. Kig på brudfladerne efter trækprøvningen for at afgøre typen af brud.

Sådan klassificeres bruddene:

X = Brud i underlaget
Y = Brud i afretningslaget
X/Y = Brud i grænsefladen mellem afretningslaget og underlaget
Z = Brud i limfladens træklegeme – afretningsmaterialet

Hvis der sker flere typer af brud, skal du angive den indbyrdes procentvise fordeling mellem bruddene som fx X, Y, X/Y = 10 %, 85 %, 5 %. Prøver, der bryder i limfladen (brudklasse Z), skal ikke medregnes.

Omfang

For begge metoder gælder, at en prøve bør bestå af 3 målinger beliggende med en indbyrdes afstand på 300-800 mm, og at du bør udtage en prøve for hver 500 m2 eller for hver udlægning/pumpning, hvis arealerne er mindre end 500 m2.

Foretag først prøvningerne, når afregningsmaterialet har opnået sin fylde styrke. Det varer normalt 28 døgn ved en temperatur på ca. 20 ˚C.

Rapportering

Testrapporten skal indeholde disse informationer:

 • Navn og adresse på den, der har udført prøverne.
 • Dato, tid og sted for prøvningen, gerne ved notation på plantegninger eller lignende.
 • Angivelse af produkter, der er blevet testet.
 • Indeklimaparametre (temperatur og relativ luftfugtighed).
 • Anvendt udstyr med angivelse af kalibreringsdato.
 • Andre relevante informationer.
 • Dato for udlægning af afretningslaget.

Konvertering til trykstyrkeklasse på baggrund af trækprøvninger

I laboratoriemiljøer bestemmer man ofte trykstyrken af en afretnings­masse ved at udstøbe et prøveemne, som man deref­ter tester i en presse. Denne metode kan ikke bruges på udstøbte dæk. Til brug på byggepladser udnytter man, at der er en sammenhæng mellem afretningslagets tryk- og trækstyrke. Du kan bestemme trækstyrken ved at bruge de metoder, der er beskrevet ovenfor, og konverteringen til trykstyrkeklasser ved at bruge tabellen.

Materiale

Belastnings-klasse

Trykstyrke efter
28 døgn (MPa)

Bøjningstræk-styrke
efter 28 døgn (MPa)

Tværtræk- og vedhæftnings-
styrke efter 28 døgn (MPa)

Laboratorie-prøve *

 

Praksis-kontrol **

 

Middel

Min.

Middel

Min.

Middel

Min.

Cement- eller
anhydrit-baseret
flydemørtel/
afretningslag

Bolig

C20/25

3,0

2,7

1,0

0,6

0,8

0,5

Let erhverv

C25/30

4,0

3,0

1,5

0,9

1,1

0,8

Erhverv

C30/37

5,0

4,5

2,0

1,5

1,5

1,2

Industri

C35/45

6,0

5,4

2,5

2,0

2,0

1,7

Vejledende styrkekrav i MPa (28 døgns styrke) for afretningslag med vedhæftning til underlaget.

Materiale

Belastnings-klasse

Trykstyrke efter
28 døgn (MPa)

Bøjningstræk-styrke
efter 28 døgn (MPa)

Tværtræk- og vedhæftnings-
styrke efter 28 døgn (MPa)

*Laboratorie-prøve

 

**Praksis-kontrol

 

Middel

Min.

Middel

Min.

Middel

Min.

***Cement- eller
anhydrit-baseret
flydemørtel/
afretningslag

Bolig

C20/25

2,5

2,0

1,0

0,6

0,8

0,5

Let erhverv

C25/30

2,5

2,0

1,5

0,9

1,1

0,8

Erhverv

C30/37

4,0

3,0

2,0

1,5

1,5

1,2

Industri

C35/45

5,0

3,5

2,5

2,0

2,0

1,7

****Støbe-asfalt

Bolig

Variabel

-

-

-

-

-

-

Let erhverv

Variabel

-

-

-

-

-

-

Erhverv

Variabel

-

-

-

-

-

-

Industri

Variabel

-

-

-

-

-

-

 Vejledende styrkekrav i MPa (28 døgns styrke) for afretningslag uden vedhæftning til underlaget, fx på glidelag af plastfolie eller lign.

* Laboratorieprøve: Værdi opnået ved afprøvning i laboratorium.

** Praksiskontrol: Værdi, der skal kunne opnås, hvis der skal foretages kontrol på byggepladsen.

*** Anhydritbaseret flydemørtel på membran må ikke udstøbes i en lagtykkelse under 30 mm. Cementbaseret flydemørtel på membran må ikke udstøbes i en lagtykkelse under 35 mm.

**** Styrkeegenskaberne for støbeasfalt afhænger af materialets sammensætning. Tag derfor altid leverandøren med på råd i det konkrete tilfælde.

Bemærk at kravene til vedhæftningsstyrkerne afhænger af den valgte topbelægning og den forventede belastning.

Loading...
Scroll til top af siden