Rumtyper og lydkrav

Læs, hvilke typer af akustik forskellige typer af rum genererer, og hvordan du reducerer støjgener.

Om rumtyper

DS 490 definerer 2 typer af rum i vores bygninger: 

  • Beboelsesrum: Opholds- og/eller soverum i en bolig (ekskl. små afgrænsede rum som entreer, bade­rum og køkkener).
  • Fællesrum: Opholdsrum, gange, trapper og lignende, der er fælles for flere boliger. Her medregnes beboerlokaler, der fx kan bruges til spisning, fjernsyn og andre fælles aktivi­teter.

DS 490 definerer en række lydklasser/komfortniveauer, som vores bygninger skal overholde:

  Beskrivelse Bygningsreglementet
Lydklasse A Rum, hvor beboeren kun nogen gange
forstyrres af støj

- Bedste klasse

- Langt over BR's krav

Lydklasse B Rum, hvor beboeren kun nogen gange
forstyrres af støj
Betydeligt bedre end BR's krav
Lydklasse C Ca. 15-20 % af beboerne bliver
indimellem forstyrret af støj
Svarer til intentionerne i BR
Lydklasse D

- Bygninger med mindre tilfredsstillende lydforhold

- Typisk ældre bygninger

- Bør ikke bruges i forbindelse med nybyggeri

 

DS 490 definerer disse grænseværdier for luftlydsisolation, trinlyd og efterklangstid for de 4 lydklasser:

Lydklasse A B C D
Bolig - fællesrum 68 63 60 55
Bolig - rum uden for bolig 63 58 55 50
Opholdsrum - opholdsrum 63 58 55 50
Dør Bolig - fællesrum 32 32 32 27

Luftlydisolering Rw målt i dB

 

Lydklasse A B C D
Beboelse, køkkener og fælles opholdsrum -
fællesrum med støjende aktivitet (erhverv/fællesrum)
38 43 48 53
Beboelsesrum og køkkener - andre
boliger og fællesrum
43 48 53 58
Beboelsesrum og køkkener - fælles trapperum
og gange samt toilet og bad i andre boliger  
48 53 58 63
Fælles opholdsrum - beboelsesrum, andre
fællesrum, trapperum, gange, toilet og baderum
48 53 58 63

Trinlydsisolering L målt i dB

 

Lydklasse A B C D
Trapperum og gange med adgang til mere
end 2 boliger/erhvervsenheder
1,0 1,0 1,3 1,3
Gangarealer, der i noget omfang bruges
til ophold, fx plejehjem
0,9 0,9 0,9 0,9
Fælles opholdsrum 0,6 0,6 0,6 -

Efterklangstid T målt i sekunder

Luftlydisolation (vandret)

Sådan kan luftlydtransmission foregå mellem 2 naborum:

  • Gennem den adskillende bygningsdel
  • Gennem flankerende bygningsdele
  • Gennem utætheder i bygningsdelene eller i samlingerne mellem dem.

Gulvet har kun meget lille indflydelse på den vandrette lydtrans­mission gennem vægge og lign.Ved at bruge tunge skillevægge kan man opnå en luftlydsisolering på 45-60 dB.

For at opnå god luftlydisolation af en bygningsdel skal den enten være tung (beton, mursten) eller opbygges som dob­beltkonstruktion.

Dobbeltvægge
Ved dobbeltvægge med stive vægdele skal der være fuldstæn­dig adskillelse mellem vægdelene og tilstødende bygnings­dele ud for mellemrummet mellem vægdelene. Dobbeltvægge med slappe vægdele kræver ikke altid adskillelse i tilstødende bygningsdele og er ikke så kritiske med hensyn til adskillelse mellem vægdelene.

Utætheder
Utætheder i bygningsdele eller mellem bygningsdele betyder meget for bygningsdelens lydisolering. Selv små utætheder kan ødelægge effekten af en ellers god lyd­isolation.

Udform derfor konstruktionerne, så naturligt svind og bygningsbevægelser ikke medfører utæthe­der mellem tilstødende rum. Vægge bør være gennemgående fra oversidedæk til undersidedæk, og rørgennemføringer m.v. skal tætnes omhyggeligt.

Flangetransmission

Flangetransmission sker, når lyd overføres fra et rum til et andet ved gennemgående bygningsdele. Flangetransmission er især et problem ved lette skillevægge og facader, der pas­serer ubrudt forbi en skillevæg eller et dæk.

Du kan reducere flangetransmissionen ved at afbryde de gen­nemgående bygningsdele ud for de rumafgrænsende byg­ningsdele. Så forhindres lyden i at forplante sig.

Vil du begrænse flangetransmitteret lyd, kan du udføre undergulvene som svømmende gulve. Vær sikker på, at undergulvet ikke har kontakt med de tilstø­dende bygningsdele.

Se eksempler på typer af konstruktioner på figurerne nedenfor:


Skillevæggen er placeret oven på gulvopbygningen. Gulvopbygningen er brudt under skillevæggen for at mindske flangetransmission. Fjernes væggen, vil det kunne kræve mindre gulvreparationer. 

 


Skillevæg er fastgjort direkte på undergulvet. Løsningen giver gode akustiske egenskaber, men væggen kan ikke fjernes uden større reparationer af gulvet. 

 


Samme løsning som figuren ovenfor, men her illustreret med strøgulv. 

Luftlydisolation (lodret)

For den lodrette luftlydtransmission er den samlede gulvkon­struktion meget vigtig. Tunge konstruktioner dæmper bedre end lette, og du bør indtænke et eller flere lydabsorberende lag i kon­struktionen.

Betondæk

I tabellen nedenfor er som eksempel vist luftlydisola­tionen for en traditionel etageadskillelse med bærende del i form af betonelementer og med gulvopbygning i form af trægulv på strøer med bløde mellemlag. Du kan opnå samme værdier ved gulvopbygning i form af svømmende beton- eller asfaltgulv.

Dæktype Massiv beton Huldæk Ribbedæk
Tykkelse i mm 120 150 185 185 215    
Masse kg/m2 290 360 440 310 330 280 320

Rw i dB

51 53 55 53 53 51 53

Luftlydisolation Rw for betondæk

Isoleringskravet R = 53 dB kan også opfyldes af dæk (massive betondæk eller huldæk med betonafretning) med en samlet masse på 430 kg/m². Så kan du udelade gulvopbygningen. Af hensyn til trinlydniveauet skal du forsyne dækkene med trinlyddæmpende belægning.

Hvor kravene til luftlydisolation er store, kan dæktyperne ovenfor forsynes med et nedhængt loft. Loftet kan være et pladeloft med mineraluldsisolering og ophængt i stropper. Hvor lydisolerende underloft skal bruges, må du regne med også at forsyne de flankerende vægge med lydisolerende forsatsvægge.

Trinlydsisolering

Trinlyd er en lodret lydtransmission gennem en bygningsdel, der er frembragt ved en mekanisk påvirkning.


Trinlyd/trommelyd


For at opnå en god trinlydsisolering bør du indbygge et eller flere lydabsorberende lag i dækkonstruktionen, så lyden brydes. Det kan du gøre på flere måder:


Trinlydsisolering - pladegulv. Eksempel på pladegulv, under hvilket man har lagt et trinlydsdæmpende underlag. Trinlydsdæmpende underlag kan typisk formindske trinlyden med 18-20 dB.Trinlydsisolering - strøgulv. For strøgulve kan du – i forbindelse med opklodsningen af strøerne – indlægge en lydbrik under eller oven på opklodsningen. Det kan reducere trinly­den med ca. 4 dB.


Elastiske og tekstile gulvbelægninger (linoleum, vinyler og tæpper) giver i sig selv en vis trinlydsdæmpning. Se typiske værdier for forskellige produkttyper nederst under Gulvløsninger.

Trommelyd

Lyden fra et gulv, vi går på, kaldes for trommelyd. Vi kender det fx fra lange gange, hvor der kan opstå betydelig støj ved gang. Trommelyde er tydeligst på lette, løstliggende hårde gulvtyper, fx laminatgulve, hvor de kan forværre rummets akustik.

Løstlig­gende svømmende gulve udlagt på et lyddæmpende under­lag reducerer trinlydsstøjen. Men denne konstruktion vil have den modsatte effekt i forhold til trommelyd, og man risikerer derfor at gøre trommelyden værre, når man reducerer trinlyden.

Loading...
Scroll til top af siden